Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Rasmus Forsgren
Bild: Rasmus Forsgren

Det bästa alternativet för Skeppsbron är att bygga nu

Skeppsbron är en fantastisk plats som ska finnas till för göteborgarna. Ett nytt resecentrum och nya spårvagnslinjer är redan på plats, nu är det dags att vi även får dit människor i rörelse, handel och bostäder. Genom att sätta spaden i backen sätter vi från Alliansen nu stopp för den långbänk som lamslagit platsen i så många år. Så tar vi tag och förbättrar Göteborg, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kommunfullmäktige antog 2014 en ny detaljplan för att utveckla Skeppsbron. Efter år av utredningsarbete som kantats av problem, icke hållna kalkyler och politisk osämja så kom Kommunstyrelsen, onsdagen den 10 april, äntligen till beslut i frågan om projekt Skeppsbron. Alliansens förslag gick igenom, och vi hoppas att det även gör så i den sista instansen Kommunfullmäktige.

Vi har, efter vi tog över styret i Göteborg, fått ta över ett projekt från den tidigare rödgröna ledningen som varit under all kritik.

Vi har, efter vi tog över styret i Göteborg, fått ta över ett projekt från den tidigare rödgröna ledningen som varit under all kritik. Från Alliansens sida har vi nu vänt och vridit på varje sten för att se om det går att reducera kostnaderna och öka intäkterna ytterligare. Vi har kommit en bit, men tyvärr inte hela vägen. Politiken har då ett ansvar att inte fördröja genomförandet ytterligare. Skeppsbron kan inte fortsätta att vara en grusgrop.

Kostar miljoner varje månad

För varje månad som går utan att spaden sätts i backen kostar projekt Skeppsbron flera miljoner av skattebetalarnas pengar. För att inte nämna den kostnad som framtagandet av en ny plan skulle innebära, vilket det finns partier som föreslagit. En ny plan skulle med stor sannolikhet innebära vitesanmälningar, skadeståndsanspråk från sakägare, ytterligare ändrade regelförutsättningar och förseningar på projekt Skeppsbron och andra närliggande projekt - samtidigt som professionen säger att det med största sannolikhet inte går att få fram en bättre kalkyl. Väljer man dessutom att inkludera en rivning av Rosenlundsverket skulle det kosta staden närmare fyra miljarder ytterligare. Det om något är oansvarigt.

Vi kan krasst konstatera att ekonomin inte har varit det viktigaste i den rödgröna stadsplaneringen.

Vår uppfattning är att stadens exploateringsverksamhet ska generera intäkter och varje enskild plan ska gå ihop och helst ge positiv avkastning. Det ska vara grundprincipen för alla exploateringsprojekt. Alliansen fick också igenom Färdplan Älvstaden, med tillägg, som innebär att exploateringsekonomin ska stärkas i alla projekt runt älven. Vi kan krasst konstatera att ekonomin inte har varit det viktigaste i den rödgröna stadsplaneringen. Men avvikelser kan ske från den principen om det tydligt motiveras varför. Och denna nya genomlysning av projekt Skeppsbron visar att det utifrån föreliggande detaljplan helt enkelt inte är möjligt att göra de förändringar som krävs för att få ihop ekonomin. Alliansen förslag är i det nu uppkomna läget det bästa alternativet för Skeppsbron.

Vill gå längre

Vi vill i vårt förslag att alla de åtgärder som Stadsledningskontoret föreslår gällande intäktsoptimering genomförs - bland annat ny detaljplan på triangeltomten, förändring av upplåtelseform till bostadsrätter och att det tilltänkta badet utgår. Men vi går samtidigt längre än alla andra partier i att ytterligare förbättra ekonomin i projektet. Förutsättningarna för att genom detaljplaneändringar tillskapa ytterligare exploateringsvolymer inom nu gällande detaljplan ska utredas.

Det finns god anledning att tro att ytterligare exploateringsintäkter finns att hämta för staden genom till exempel att höja tillåten bygghöjd.

Det finns också skäl att redan nu inleda samarbetssamtal med berörda fastighetsägare, för att stämma av deras intresse om att ta höjd för ökad exploatering i ett senare skede. Om fastighetsägarna är positivt inställda kan en ny detaljplaneprocess initieras parallellt under genomförandetiden av befintlig plan, som går ut 2025, så att man står redo att utöka exploateringen när tillfälle ges. Det finns god anledning att tro att ytterligare exploateringsintäkter finns att hämta för staden genom till exempel att höja tillåten bygghöjd.

För att intäktsoptimera kvarteret Redaren/Kinesiska muren ska platsen markanvisas till privata byggaktörer – vilket har visat sig ge störst intäkt. Vi vill också, i motsats till Socialdemokraterna, enbart uppföra bostadsrätter i området – allt för att förbättra ekonomin i projektet och minska belastningen på göteborgarnas skattepengar.

Drastisk minskning av underskottet

Till sist föreslog vi också en minskad riskreserv från 250 till 150 miljoner, samt att allmän plats byggs ut med en budget som minskas med 60 miljoner. Vi vill också att samtliga samordningsvinster som har upptäckts, det vill säga cirka 130 miljoner, genomförs. Totalt ger detta, om Alliansens förslag går igenom även i Kommunfullmäktige och alla kalkyler håller, ett underskott för stadsutvecklingen i planen på 570 miljoner. En stor förbättring från det ursprungliga förslaget på minus 1240 miljoner. Vår förhoppning är att tilläggsuppdragen vi föreslagit även kommer ge ytterligare intäkter till staden.

Axel Josefson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Helene Odenjung (L)

kommunstyrelsen 1:e vice ordförande

Emmyly Bönfors (C)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd