Under åren har biltrafiken till färjeläget ökat med cirka tio gånger, vilket skapar orimliga störningar och allvarliga risker för de boende, skriver debattörerna.
Under åren har biltrafiken till färjeläget ökat med cirka tio gånger, vilket skapar orimliga störningar och allvarliga risker för de boende, skriver debattörerna. Bild: Mia Höglund

Bygg ny väg i tunnel till Öckeröbron

Öckeröbron är varken beslutad eller påbörjad, men redan nu föreslår Trafikverket hur trafiken ska dras. I ett öppet brev pekar vi på att det bästa alternativet är en ny väg genom en tunnel till det kommande brofästet, skriver Niels Elvhammar och Matti Skogerstrand, för nätverken i Hjuvik och Övre Hällsvik.

ANNONS

Trafikverket har genomfört ytterligare en utredning rörande förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö. Myndigheten förespråkar nu en bro som skall ansluta till den befintliga Hjuviksvägen på Lilla Varholmen. Vägen genom bostadsområdet från Hällsviksrondellen skall enligt förslaget byggas ut med ett tredje körfält i mitten med reglerad tillåten färdriktning vid olika tider under dygnet.

Förslaget med bro avviker mot tidigare planer att anlägga en ny väg i ett reserverat område avsett för framtida trafik samt bro från Hästeviksberget vidare till öarna.

Att Trafikverket nu föreslår en utbyggnad av Hjuviksvägen för framtida brotrafik till Öckerö är minst sagt förvånande. Myndigheten verkar inte förstå de stora problem som denna hårt trafikerade väg skapar, inte minst för de boende utmed vägen. Problem och risker som kommer att öka ytterligare om en utbyggnad av vägen genomförs. Trafikverket föreslår stora begränsningar för ett stort antal in- och utfarter på Hjuviksvägen. Exempelvis måste trafikanter köra åt ”fel håll” och sedan vända för att åka in mot Göteborg.

ANNONS

Ensidig beskrivning

Trafikverkets slutrapport är sammantaget en ensidig beskrivning av fördelarna med en utbyggnad av den nuvarande Hjuviksvägen. Man framhåller vikten av att behålla den ”jungfruliga marken”, där vägreservatet sedan många år finns avsatt och undviker att lyfta fram fördelarna med andra alternativ. Av rapporten framgår inte att en ny trafikled, i tunnel eller i ytläge, kan anläggas obehindrat, utan negativa konsekvenser och att den ger ett betydligt bättre resultat avseende säkerhet och framkomlighet.

I sammanhanget skall nämnas att Trafikverket under utredningsprocessen, av kostnadsskäl, valt bort de förslag som innebär tunnel för den nya ledens sträckning som helhet, trots stor lönsamhet jämfört med fortsatt färjetrafik. En tunnel är optimal då påverkan på såväl natur som bostadsområden kan undvikas.

Stora risker

En ny sträckning av väg 155, i ytläge eller genom tunnel, skulle eliminera riskerna med transporter av farligt gods för de 170 berörda fastigheter som är belägna inom säkerhetsavståndet 100 meter från den nuvarande vägen. 47 av dem är belägna inom 30 meter, där det enligt gällande regelverk för transport av farligt gods inte får finnas några byggnader.

Trafikverket avser enligt sin rapport inte vidta några riskeliminerande åtgärder för dessa fastigheter och följer därmed inte riktlinjerna, upprättade av Länsstyrelsen och Göteborgs stad. Trafikverket anger som skäl att det inte finns något lagkrav, vilket är fel eftersom miljöbalken är högst tillämplig. Oavsett detta borde reglerna respekteras, även om säkerhetsavstånden inte är preciserade i lag. Vid en olycka med farligt gods riskerar byggnader utmed Hjuviksvägen att förintas och människor skadas eller dödas. Utmed den nya ledens sträckning finns inga byggnader inom 100 meter från vägen.

ANNONS

En ny väg skulle innebära minskad barriäreffekt med ökad tillgänglighet och kraftigt förbättrad trafiksäkerhet för barn och övriga boende utmed Hjuviksvägen samt minskade störningar av buller och markvibrationer. Ökad framkomlighet för räddningsfordon är ytterligare en omständighet som talar starkt för en ny väg.

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

En ny trafikled kräver inga ljusreglerade korsningar samtidigt som högre hastighetsgränser kan tillåtas. Vidare innebär en ny led att Öckerötrafiken och Hjuvikstrafiken fördelas på två vägar. Sammantaget skulle detta ge kraftigt ökad framkomlighet med stora tidsvinster för alla trafikslag, inte minst kollektivtrafiken. Trafikverket påstår i slutrapporten att kollektivtrafiken skulle få sämre framkomlighet med en ny led, vilket är vilseledande eftersom separata linjer kan åstadkommas, en med direktbussar till Öckerö på den nya leden och en till bostadsområdena utmed Hjuviksvägen.

Viktigt att påpeka är även att en ny väg med bro från Hästevik, kan byggas helt utan störningar för nuvarande trafik på Hjuviksvägen och till öarna.

Återställande av värdefulla markområden

Under 1960-talet togs den ”jungfruliga marken” i bostadsområdet från Hällsviksrondellen till Lilla Varholmen i anspråk för väg 155 och ett färjeläge för trafik till Öckerö. Under åren har biltrafiken till färjeläget ökat med cirka tio gånger, vilket skapar orimliga störningar och allvarliga risker för de boende. Nu är det dags att återställa denna för oss värdefulla mark och ursprungliga miljö genom att välja ett, ur alla aspekter, bättre alternativ.

ANNONS

Vi kräver att Trafikverket omarbetar Åtgärdsvalsstudien och på ett objektivt sätt väger in de stora fördelar som en ny sträckning av vägen skulle innebära.Vi förväntar oss vidare att de förklarar varför viktiga fakta har utelämnats i utredningen och att politiker, remissinstanser och allmänhet får fullständig och korrekt information i ärendet.

Niels Elvhammar, för nätverken i Hjuvik och Övre Hällsvik

Matti Skogerstrand, för nätverken i Hjuvik och Övre Hällsvik

LÄS MER:Trafikverket slår fast: Bro till Öckerö det bästa alternativet

LÄS MER:Bro mellan Torslanda och Öckerö billigare än nya färjor

LÄS MER:Bro eller inte – åsikterna går isär

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS