Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bristvara. Bristerna i bostadssektorn är enorma. Bara i Stockholm beräknas bostadsbristen kosta 21 miljarder per år i utebliven tillväxt, skriver respektive ordförande i F6 – Fackförbund i samverkan.

Bygg bostäder och skapa 182 000 nya jobb

Sveriges utmaningar kräver offensiva lösningar. Under nästa mandatperiod måste kommande regering ta fasta på två centrala områden för att pressa ned arbetslösheten och möta klimatutmaningen: trafikinfrastruktur och bostadsmarknad, skriver bland andra Mikael Johansson, ordförande Målarna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det förslag som alliansen presenterade förra veckan om investeringar i infrastruktur och bostäder är givetvis välkommet. Men utifrån våra analyser kommer förslagen varken lösa järnvägens kris eller bostadsbristen i storstäderna. Alliansens förslag ligger för långt fram i tiden. Bristerna och massarbetslösheten finns här och nu – inte om 20 år.

I dag presenterar 6F – Fackförbund i samverkan – en rapport där behoven inom transport- och bostadsområdet analyseras. Vi lägger också fram konkreta förslag på vilka resurser som krävs för att möta de behov som finns.

Bristerna i bostadssektorn är enorma. Bara i Stockholm beräknas bostadsbristen kosta 21 miljarder per år i utebliven tillväxt. I vår behovsanalys framkommer att det under perioden 2014–2030 behövs byggas ytterligare 20 000 lägenheter per år i riket, hälften av dessa behöver byggas i Stockholm. Detta utöver nuvarande byggnadstakt i hela landet på prognostiserade 30 000 lägenheter. Vår bedömning är att det krävs statligt stöd för att få igång nybyggandet. Stödet för nybyggnation bör ligga på cirka 15 procent av kostnaden. Det betyder nio miljarder i statligt stöd per år.

Klimatsmarta renoveringar

För att uppnå en klimatsäkring av det befintliga bostadsbeståndet beräknas att ytterligare 40 000 bostäder behöver renoveras per år fram till år 2050. Detta utöver de 20 000 som renoveras årligen vid dags dato. För klimatsäkring av befintligt bostadsbestånd krävs att staten finansierar en tredjedel av renoveringskostnaden, vilket innebär tio miljarder i statligt stöd per år.

Höj pendlingsambitionen

Ska arbetspendlingen förbättras och arbetsmarknadsregioner förstoras i hela Sverige anser 6F att det för trafikinfrastrukturen krävs en ambitionshöjning motsvarande en investeringsgrad på en procent av BNP för perioden 2014–2025. Det innebär att regeringens 29 miljarder per år (0,8 procent av BNP år 2013) inledningsvis år 2014 måste höjas med nio miljarder för att år 2020 ligga på 14 miljarder per år. Dessa resurser ska användas till investeringar som bidrar till att transportsektorn når klimatmålen.

För drift och underhåll av trafikinfrastrukturen bedöms att det behövs budgetförstärkningar med fyra miljarder år 2014. År 2020 ska förstärkningen jämfört med nuvarande transportplan vara sex miljarder per år.

För att täppa igen behoven ger våra analyser vid handen att regeringen måste öka resurserna på bostads- och trafikinfrastrukturområdet med 32 miljarder år 2014. Med de privata investeringar som sker i bostadssektorn realiseras då totalt 101 miljarder. De statliga insatserna kan finansieras på flera sätt: genom skatter, lån eller genom en omformulering av överskottsmålet. Det mest lämpliga torde vara en kombination av dessa finansieringsmöjligheter. Finansieringen underlättas av att investeringarna har goda effekter på tillväxt, sysselsättning och klimat.

Halverar arbetslösheten

Med vårt förslag uppnås sysselsättningseffekter, inklusive multiplikatoreffekter, om 182 000 nya jobb. Noterbart är att arbetslösheten på hela arbetsmarknaden i maj 2014 uppgick till cirka 412 000. Det innebär att, om investeringsbehoven tillgodoses, skulle sysselsättningen öka motsvarande att arbetsslöheten nästan halveras.

Sverige står inte handfallet. Det är fullt möjligt för nästa regering att få till stånd en utveckling som gör att behoven byggs bort, sysselsättningen ökar samt att koldioxidutsläppen minskar. Vårt förslag kan vara en väg för att nå målet om Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Mikael Johansson

ordförande Målarna

Johan Lindholm

ordförande Byggnads

Jan Rudén

ordförande Seko

Jonas Wallin

ordförande

Elektrikerna

Hans Öhlund

ordförande Fastighets