Konsumentorganisationer, miljöorganisationer och dagligvaruhandeln har gjort helt klart att man inte vill att svenska bönder nedmonterar svenskt djurskydd, skriver debattörerna.
Konsumentorganisationer, miljöorganisationer och dagligvaruhandeln har gjort helt klart att man inte vill att svenska bönder nedmonterar svenskt djurskydd, skriver debattörerna.

Bevara det svenska djurskyddet

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Det finns ett viktigt samband mellan svenskt djurskydd, friska djur och antibiotikaanvändning. Sverige har EU:s lägsta antibiotikaförbrukning per kilo kött.

I lantbrukspress och annan press framförs krav på att Sverige bör anpassa sitt regelverk till EU:s djurskyddsdirektiv. Förutom att detta riskerar den svenska djurhälsan, så skulle det exempelvis innebära att svenska kor inte skulle få komma ut på bete och mindre utrymme för kycklingar och grisar. Det skulle bli tillåtet att låsa in digivande suggor i burar och att trimma näbben på höns och kycklingar.

Den nya landsbygdsministern Sven-Erik Bucht ska forma en svensk livsmedelsstrategi. Det utlovades i regeringsförklaringen och av landsbygdsministern i interpellationsdebatten 21 oktober. Det är angeläget att landsbygdsministern och den utredning, som utreder svensk livsmedelsproduktions konkurrenskraft förses med ett sakligt och bra underlag. Speciellt som utredningens delbetänkande i juni ifrågasatte svenska särbestämmelser, exempelvis djurskyddslagstiftningen, om dessa inte kan motiveras.

ANNONS

Djurskyddsreglerna är till för att skydda djuren och de beslutades för att vi som medborgare i Sverige förde fram detta krav till våra politiker.

Låg andel resistenta bakterier

Andelen antibiotikaresistenta bakterier hos svenska djur är i ett internationellt perspektiv mycket låg. Situationen ser helt annorlunda ut i länder som exporterar kött till Sverige, det vill säga hög antibiotikaförbrukning, stor spridning av resistenta bakterier hos djuren i ofta högintensiva system. Dålig djurvälfärd täcks över med antibiotika i många EU-länder.

Förenigen Vi Konsumenter tillsammans med Sveriges konsumenter, föreningen Medveten Konsumtion, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Djurskyddet Sverige driver behovet av en minskad konsumtion av kött av hälsoskäl och för att minska klimatpåverkan. Det kött vi ska välja ska bidra till minskat ekologiskt fotavtryck, vara producerat med hög grad av livsmedelsäkerhet, ska främja och beakta god djuromsorg och främja friska djur. Vi ska uppfylla det svenska generationsmålet det vill säga vi ska inte flytta våra miljö- och hälsoproblem utanför landets gränser.

Det finns därför anledning att vara ororolig och beklaga svensk animalieproduktions kräftgång sedan EU-inträdet. Vi kan konstatera att svenska grisuppfödare utsätts för olaglig konkurrens genom att till Sverige exporterande länder inte följer beslutade EU-direktiv för djurskydd gällande grisar. Enligt direktivet är det olagligt att rutinmässigt kupera grisarnas svansar. Krav på minskning av antibiotikaanvändningen till djur i många länder kommer på sikt att tvinga fram ändringar i djurhållningen mot mindre intensiva system.

ANNONS

Problem i många EU-länder

Konsumentorganisationer, miljöorganisationer och dagligvaruhandeln har gjort helt klart att man inte vill att svenska bönder nedmonterar svenskt djurskydd. Efterfrågan på svenska livsmedel med svenska mervärden och svenska ekologiska livsmedel ökar. Svensk kycklingproduktion ökar och importen av kött minskar till förmån för svenskt kött i butikerna.

Många EU-länder har stora problem kring den höga förekomsten av resistenta bakterier, MRSA, i griskött och hög antibiotikaförbrukning.

Den nya regeringen har tydligt uttalat att man vill utforma en livsmedelstrategi som innebär en ökning av svensk och ekologisk livsmedelsproduktion och konsumtion. Att då föreslå åtgärder som nedmontering av svenskt djurskydd kan försämra livsmedelssäkerheten, öka problemen med antibiotikaresistensen i djurhållningen och minska förtroendet för svenska livsmedel.

Gunnela Ståhle

ordförande Vi Konsumenter

Örjan Brinkman

ordförande Sveriges Konsumenter

Alexander Clemenson

Generalsekreterare Medveten Konsumtion

Peter Westman

Naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF

Roger Pettersson

generalsekreterare World Animal Protection, Sverige

Linda Maria Vonstad

ordförande Djurskyddet Sverige

ANNONS