Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Akut att få en snabbare byggprocess i Göteborg

Vi är frustrerade över att byggandet inte tar fart i Göteborg. Trots att intresset för detta är jättestort. Det kan inte ta längre tid i Göteborg än i andra städer att få fram nya hus. Här måste till en snabb förändring, skriver Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna Göteborg och Mariette Hilmersson, Förvaltnings AB Framtiden.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg står inför ett utvecklingssprång som saknar motstycke i modern tid. De kommande tjugo åren ska vi göra plats för 150 000 nya göteborgare. Det innebär att vi ska växa med en tredjedel och bygga 80 000 nya bostäder och lika många nya arbetsplatser. Enligt överenskommelsen med staten i Sverigeförhandlingen som presenterades innan midsommar har vi dessutom förbundit oss att bygga 45 680 nya bostäder fram till 2035, i utbyte mot medfinansiering av en förbättrad kollektivtrafik och cykelåtgärder för drygt sju miljarder kronor. Ska vi lyckas med allt detta krävs ett nära samarbete och en gemensam målbild mellan alla aktörer i stadsbyggnadsprocessen.

Vi är frustrerade över att byggandet inte tar fart. Ska bostadsbyggandet hålla jämna steg med befolkningsökningen skulle det förra året behövts 7 000 nya bostäder. I stället byggdes 2 680, varav endast 314 var nya hyresrätter. Det innebar att bostadsskulden ökade med närmare 4 500 bostäder på bara ett år. I ljuset av det bör staden göra allt för att det ska byggas mer.

Intresset för att bygga är rekordstort. Framtidenkoncernen har fullmäktiges uppdrag att färdigställa 1 400 nya bostäder om året och de privata byggaktörerna har omfattande investeringsplaner i både bostäder och arbetsplatser. Men trots byggvilja och stor efterfrågan tar det längre tid att få fram nya hus i Göteborg än i andra storstäder.

I Fastighetsägarnas storstadsjämförelse, som bygger på svar från 159 privata fastighetsägare i staden, kommer Göteborg sämre ut än både Malmö och Stockholm. På 11 av 13 områden är fastighetsägare mindre nöjda här än i övriga storstäder. Framför allt är det plan- och bygglovshanteringen samt handläggningstiderna som Göteborg är sämst på. Det syns i byggtakten, där Göteborg byggt minst av alla storstäder i relation till befolkningen under i princip hela 2000-talet.

Måste radikalt ändra arbetssätt

Vi tror att Göteborg kan bättre. Det är samma plan- och bygglagstiftning i hela landet. Därför är det ingen orimlig ambition att Göteborg ska ha den mest effektiva stadsbyggnadsprocessen, eller att vi ska bygga flest bostäder per capita av storstäderna. För att den kommunala processen inte ska bromsa upp stadens utveckling krävs en ökad effektivitet men också ett ökat samarbete mellan parterna.

Några av dagens problem bygger på rädslan att fatta beslut, en ovana att prioritera och en detaljfokusering, men också på länsstyrelsens hantering som får följden att stadsbyggnadsprocessen dras i långbänk. Behovet av åtgärder är akuta. Det handlar om att radikalt ändra arbetssätt. För att få grepp om vilka åtgärder som behöver genomföras bör det omgående tillsättas en utredning av den interna effektiviteten i plan- och byggprocessen. En sådan bör även jämföra med hur andra kommuner med bättre resultat arbetar.

Därutöver har vi fem förslag för ökad byggtakt, som kan genomföras omgående:

1. Inför en byggaktörsdriven planprocess. Låt dem som vill bygga få ta fram detaljplaner som sedan prövas och fastställs av planmyndigheten i vanlig ordning.

2. Följ lagen. Ett planbesked får inte ta längre tid än 4 månader från ansökan enligt PBL. Förhandsbesked vid exempelvis om- och tillbyggnationer får längst ta 20 veckor att besvara.

3. Arbeta projektbaserat. Tidsätt hela stadsbyggnadsprocessen från start till slut, bemanna upp projektet med berörda parter med tydliga mandat, som snabbt kan fatta beslut och reda ut oklarheter.

4. Arbeta med flexibla detaljplaner. Det räcker att definiera allmän platsmark respektive kvartersmark. Detaljerna kan hanteras i exploateringsavtal eller i byggloven.

5. Utmana riksintressena. Lyft konflikter mellan bevarande och en utvecklad stad till regeringen.

Vi föreslår även att kommunstyrelsen inrättar ett stadsbyggnadsutskott under sig, som ett sätt för ökad styrning. Ett sådant utskott kan besluta om större planstarter, dess omfattning samt tidplaner och ge uppdrag till berörda nämnder för ökad samordning.

Göra plats för fler göteborgare

Dagens plan- och bygglovsprocess måste ersättas av en stadsbyggnadsprocess som svarar upp mot de folkvaldas beslutade mål. Det innebär ett ledarskap med krav på måluppfyllelse och kvalitet, men som också skapar en kultur som är tillväxtvänlig, samarbetsinriktad och lösningsorienterad. Gör vi inget åt dagens situation kommer Göteborg inte att lyckas med sin utveckling till en tät, nära storstad. Det är hög tid att vi tillsammans skapar en effektivare stadsbyggnadsprocess så att vi snabbare kan göra plats för fler göteborgare i framtiden.

Rikard Ljunggren

ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Göteborg

Mariette Hilmersson

vd, Förvaltnings AB Framtiden