Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

2018 blir året då vi satsar på medarbetarna i vården

Tack vare den stabila ekonomin i regionen har vi ekonomiska möjligheter att genomföra stora satsningar på den psykiska ohälsan, kortare väntetider, ökad tillgänglighet i vården och på bättre villkor för vår sjukhuspersonal, skriver Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sveriges regioner och landsting står alla inför liknande utmaningar. Det handlar om att klara behovet av kompetens, att öka tillgängligheten till vård, att minska köer och att ställa om vården för att möta framtida behov. Samtidigt visar de ekonomiska prognoserna på en vikande konjunktur och en svårare ekonomisk situation.

Det som skiljer Västra Götalandsregionen från övriga regioner och landsting är en i grunden stark och stabil ekonomi. Sedan Grönblå samverkan tog över ledningen efter valet 2014 har vi konsekvent fullföljt den plan vi fastlagt för mandatperioden, en plan byggd på kontinuitet och långsiktighet. Det är ett av skälen till att vi i dag står där vi står. Våra mål om en stark och god ekonomi samt balans i verksamheterna har till stora delar uppnåtts. Detta skapar förutsättningar för de satsningar som vi nu presenterar i vårt förslag till budget för Västra Götalandsregionen.

Vi kan därför möta framtidens utmaningar med satsningar och stärkta resurser till våra verksamheter i stället för neddragningar och minskad verksamhet. Regionens starka och stabila ekonomi är en stor tillgång. Den möjliggör fortsatt förstärkning och utveckling inom bland annat akutsjukvård och psykiatri, samt ökade insatser för stärkt tillgänglighet och kortade vårdköer. Det stora tillskottet till psykiatrin om en kvarts miljard per år ligger fast. Men nu går vi också vidare med en förstärkning av första linjens vård vid psykisk ohälsa.

Detta tar vi på största allvar

Trots de stora satsningar som vi sedan 2015 genomfört inom hälso- och sjukvården kan vi konstatera att vi inte är nöjda. Väntetiderna på akutmottagningarna är fortfarande för långa, liksom köerna till vården generellt. Det är inte acceptabelt och den oro detta skapar för våra invånare tar vi på största allvar. Satsningarna fortsätter därför även 2018, men med ett ökat krav på att det är högprioriterat att lösa frågan om tillgänglighet. Vår förhoppning är att vi under 2018 kommer att se en radikalt förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvård.

Vår enskilt största satsning i budgeten för 2018 görs på vårdens medarbetare. Det är en satsning som vårdpersonal önskat och som vi sett behovet av. Tack vare den stabila ekonomin i regionen har vi nu ekonomiska möjligheter att genomföra den.

Vår satsning på medarbetarna inriktas i huvudsak på de som har sjukhusen som arbetsplats. Vi vill premiera alla de som jobbar i patientnära arbete och särskilt det jobb som görs under nätter och helger. Detta är en långsiktig satsning med ambitionen att fördubbla ersättningen för de som arbetar nätter och helger. Samtidigt fortsätter arbetet med insatser för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetstidsmodeller.

Ska komma närmare patienterna

Redan i år inleddes det historiska arbetet med att ställa om vården, men det är under 2018 de större stegen ska tas. Vården ska komma närmare patienterna, allra främst genom satsningar på mobil hemsjukvård och vårdcentraler. Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för högre kvalitet och tillgänglighet.

Samtidigt inleds arbetet med det vi kallar framtidens vårdinformationsmiljö, som en del i vårdens omställning. Det handlar om att använda de möjligheter som ny teknik ger. Såväl vårdens medarbetare som regionens invånare har rätt att förvänta sig digitala miljöer som är lättarbetade och frigör tid för patientnära arbete och för invånarna bland annat nya snabba och lättåtkomliga kontaktvägar till vården.

Totalt har vi avsatt en dryg miljard kronor för att klara den omställning av vården som hela Sverige pratar om borde göras, men som vi i Västra Götaland nu faktiskt genomför. Vissa framsteg ser vi redan i år. Till exempel kommer 45 av länets 49 kommuner, innan året är slut, att ha mobila vårdteam som kommer hem till patienterna.

Fossiloberoende region

I vårt förslag till budget vill vi fortsatt stimulera det regionala utvecklingsarbetet. Vi fokuserar bland annat på samverkan med den västsvenska industrin för att få ned utsläppen från tunga vägtransporter samt investerar i förberedelser för fler stationslägen för våra tåg. Det strategiska arbetet med att bli en fossiloberoende region fortsätter under 2018, exempelvis med en särskild satsning på biogas. Under 2018 utökas dessutom regionens satsningar på friluftsliv.

Grönblå samverkan fortsätter inriktningen för ett starkt stöd till kulturlivet i Västra Götaland. Vårt särskilda fokus på vidgat deltagande kvarstår. Det är också av vikt med fortsatta insatser för att förbättra samverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturverksamheter och civilsamhället.

Vår budget präglas av kontinuitet, långsiktighet och framtidstro. Vi tror att regionen, trots våra stora satsningar och en hög investeringsnivå, kan uppnå en ekonomi i balans 2018. Vi kan konstatera att vi, trots en osäker konjunktur, lägger fram ännu en offensiv budget, med satsningar riktade till invånarna, till medarbetarna och för Västra Götalandsregionen.

Johnny Magnusson (M)

gruppledare

Birgitta Losman (MP)

gruppledare

Jonas Andersson (L)

gruppledare

Kristina Jonäng (C)

gruppledare

Monica Selin (KD)

gruppledare

samtliga är regionråd i Västra Götalandsregionen