Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Många stora träd har redan fällts, trots at de varit fullt friska.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Debatt: Rädda stadens hotade träd

Unika och oersättliga värden hotas i Göteborg. Ersätt gärna riskträden, plantera nya på trädlösa platser och vårda och bevara de livskraftiga och gamla. Det är dags att kommunens Trädpolicy från 2007 följs upp, skriver bland andra Lotta Lundberg för nätverket Trädplan Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Park och Naturförvaltningens (Ponf) beslut att fälla de gamla lindalléerna på Vasagatan och Linnégatan gav i höstas upphov till så kraftiga protester att dessa arbeten avbröts. Men bara tillfälligt.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Hotet mot hundratals gamla fullvuxna, livskraftiga och stabila träd runtom i staden kvarstår – mängder av träd skall bort, om Ponf får som de vill. Många har redan fällts – förutom de tre kärnfriska lindarna på Vasagatan, även i Kungsparken, Haga Kyrkoplan, Näckrosdammen, Älvsborgsgatan, Sveaplan, Övre Husargatan, Heden, Sten Sturegatan, Engelbrektsgatan, Iskällarliden, Vegagatan, Brunnsgatan, Seminariegatan, etcetera.

Och under Trafikverkets nu pågående markarbeten vid Nya Allén, Aschebergsgatan, Folkungagatan och Sprängkullsgatan med flera har trädens rotsystem så allvarligt skadats på grund av ovarsamhet och okunskap, att de riskerar att dö om cirka 10 – 20 år.

Ponf:s agerande går stick i stäv mot den insiktsfulla trädpolicy som antogs för Göteborgs stad 2007. Där anges som de tre främsta målen:

* Att värna om kulturhistoriskt värdefulla träd och trädmiljöer.

* Att bevaka att befintliga stadsträd inte skadas vid anslutande markarbeten.

*l Att se till att trädens värden för biologisk mångfald tas till vara.

Värdefulla på många sätt

Det går också stick i stäv mot varje förnuftig framtidsplanering i denna tid av ännu oöverskådliga klimatförändringar. Det är våra stora stadsträd som dämpar vindar, reglerar temperaturskillnader och binder stora mängder vatten vid nederbörd, samt syresätter och renar luften. En stor gammal lind på Vasagatan kan binda 1000 – 3000 liter vatten per år och cirka nio kilo dammpartiklar. Vilka andra luftreningssystem klarar det?

Gamla träd utgör också värdefulla biotoper för fåglar, bin och andra insekter. I urbana lindar lever dessutom en rödlistad art, fladdermusen. De gamla träden är således inte bara estetiska inslag i stadsbilden, de är livsnödvändiga medborgare i vår stad, en vital del av vårt urbana ekosystem. Att fälla dem innebär att oåterkalleligen beröva staden och kommande generationer inte bara stora kulturhistoriska, estetiska och biologiska värden utan också enorma ekonomiska resurser.

I en tid då stadens behov av stora träd således ökar, vill Ponf ersätta gamla, stabila träd med nya mindre arter. Men mindre nyplanterade hybrider har inte alls samma goda effekt på mikroklimatet som de stora äldre träden. Statistik visar att nyplanterade träd i stressande innerstadsmiljö lever i genomsnitt 12–20 år. Ponf:s nyplanteringar de senaste sju åren bekräftar prognosen. Träden står still eller dör. Avenyn, Hjällbo torg, Korsvägen och Järntorget är talande exempel på detta.

Vårda och bevara

Vi är inte emot nyplanteringar där det är relevant, till exempel på trädlösa platser eller som ersättning för riskträd. Vi vill dock att en större del av Ponf:s nya 35-miljonerssatsning används till att bevara de träd vi redan har.

I trädpolicyn från 2007 betonas betydelsen av kunskap om träd och dess livsbetingelser, hos de ansvariga myndigheterna och att alla som på något sätt är inblandade i hanteringen fortlöpande utbildas. Dessvärre finns det härvidlag stor anledning att ifrågasätta kompetensen hos Ponf.

Ingen miljökonsekvensutredning, åtgärdsplan eller samhällsekonomisk konsekvensanalys har gjorts (vad har ett fullväxt gammalt träd för ekonomiskt värde, hur tillvaratar man denna resurs på bästa sätt?). Inte ens en registrering och dokumentation av fällda träd har gjorts!

Man agerar på tvärs inte bara mot stadens egen Trädpolicy, utan också mot bland annat Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Riksantikvarieämbetets riktlinjer samt mot olika miljöhälsorapporter och erfarenheter från andra större städers trädplaner runt om i världen.

Man tar sig inte heller tid att invänta Naturvårdsverkets och Trafikverkets pågående utformning av handledningar för alléträd och stadsträd.

Ödesdigert experiment

I Göteborg pågår just nu ett onödigt föryngringsexperiment på bekostnad av unika och oersättliga värden.

Vi kräver därför:

* Att Ponf river upp beslutet om att fälla lindalléerna i centrala staden och andra kulturhistoriskt värdefulla träd och trädmiljöer.

* Att Göteborgs stad med hjälp av kunniga arborister och andra experter snarast påbörjar arbetet med en Trädplan, ett styrdokument som är klimat- och miljömässigt hållbart, långsiktigt syftande, som tillämpar aktuell forskning, samt beaktar demokratiaspekten.

* Att våra förtroendevalda tar det ansvar de fått av oss – och inte lämnar ett av de viktigaste besluten om vår stadsmiljö på flera decennier enbart till tjänstemännen.

* Att ansvariga politiker tar de kraftiga protesterna mot Ponf:s trädfällningsraseri på allvar, samt tillvaratar all kompetens och allt engagemang i dessa frågor som finns hos stadens medborgare.

Det är det som är demokrati!

Därför går vi i ett fackeltåg på Vasagatan, söndag 17/3, kl 17.30, från Heden till Hagakyrkoplan.

Slut upp för träden i vår stad!

Lotta Lundberg

Barbara Lindell

Bertil Runström

Eva Mannheimer

för Nätverket Trädplan Göteborg