Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Vindkraft och naturvård går att förena

Det går att förena vindkraft och naturvård – om man gör det på rätt sätt. Det visar vår nya studie. Största problemet är i stället bullergränser och försvarets krav på orörda områden för flyget, skriver Svante Axelsson och Emma Nohrén, Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen förespråkar vindkraft, eftersom vi arbetar för ett energisystem som är oberoende av fossila bränslen och kärnkraft. Vi brinner också för naturvården. Och visst går de två områdena att förena om man bygger på rätt sätt. Det visar vår nya studie av möjligheterna att bygga ut vindkraften i Västra Götaland. Problemet är i stället bullergränser och försvarets krav på orörda områden för flyget.

Det går inte att komma ifrån att vindkraftverk påverkar naturen. Ingreppen kan påverka livsmiljön för växter och djur på ett negativt sätt. Det är också därför Naturskyddsföreningen fokuserar på minskad energianvändning. De studier som hittills gjorts har visat att påverkan i de flesta fall är obetydlig, även om det finns undantag med mycket olämpligt placerade vindkraftverk. Det finns också estetiska synpunkter att ta hänsyn till som utsikt och den förändrade landskapsbilden.

Vi vill gärna se "stoppområden" där naturvärdena går före. Vi agerar själva i en del av tillståndsprocesserna, både från riksorganisationen och lokalt, och vi har överklagat beslut och vunnit processer.

Naturskyddsföreningen har nyligen i en särskild studie granskat möjligheterna att bygga ut mer vindkraft i Västra Götalands län med hänsyn taget till särskilda naturvärden.

Exempel på områden med höga naturvärden i Västra Götaland är:

• Lokaler där många rovfåglar samlas

• Skogsområden med höga bevarandevärden

• Nationellt utpekade värdefulla odlingslandskap

• Värdefulla ängs- och betesmarker

• Våtmarker med anslutande vattenområden, både vid sötvatten och längs kusten

Vi har räknat fram vilken produktion som skulle vara teoretiskt möjlig. En förutsättning har varit att välja lägen där det blåser tillräckligt.

107 områden i Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götalands län pekar ut 107 områden om cirka 700 km² mark för riksintressen för vindbruk. I en del av dessa skulle en utbyggnad riskera att allvarligt skada naturvärdena. Om man antar att enbart 1/3 av dessa ytor blir tagna i anspråk av vindkraftverk innebär det ändå att så mycket som 4,0 TWh kan produceras. Det motsvarar 20 procent av energimyndighetens planeringsmål för landbaserad vindkraft år 2020 i hela Sverige.

Våra siffror ska ses som räkneexempel och inte som slutliga bedömningar, eftersom andra restriktioner för vindkraften inte har beaktats. Vi är medvetna om att den verkliga potentialen för produktion kommer att vara väsentligt lägre när man beaktat övriga restriktioner.

Vår slutsats är att det inte är hänsyn till naturvärden som är det största hindret för en fortsatt, snabb utbyggnad av vindkraften. De helt dominerande hindren är bullerrestriktioner, som sätter gränser för hur nära befintlig bebyggelse ett kraftverk kan stå, och försvarets, det vill säga flygets, krav på ostörda områden kring militära flygplatser.

Försvarets krav oacceptabla

I slättkommunen Vara, som ligger söder om Såtenäs har försvaret till exempel bedömt att cirka 90 procent av kommunens yta måste undantas. Det är varken hållbart eller acceptabelt att försvarets flyg som också orsakar buller gör att många bra placerade vindkraftverk inte kan byggas.

Våra "naturrestriktioner" hindrar inte i sig en utbyggd vindkraft om det görs rätt! Bullergränserna är oehört viktiga men det blir märkligt när vindkraften i flera fall hindras etablering i områden där det redan bullrar, till exempel nära vägar och industriområden.

Rätt använd är vindkraften en del av lösningen på framtidens energiproblem, både i landet som helhet och i Västra Götaland – men då måste vindkraften hamna där det är lönsamt och där det inte råder några konflikter med höga naturvärden.

Svante Axelsson

generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Emma Nohrén

länsförbundsordförande Naturskyddsföreningen Bohuslän

Mest läst