Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Vi tjänar på hög ambition kring förnybar energi

Genom att ta vara på Sveriges goda förutsättningar för förnybar energi kan vi, som också allianspartierna konstaterat, exportera kol-snål el till Europa samtidigt som vi klarar våra egna behov, skriver bland andra Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi.

Sverige och Norge slöt nyligen ett nytt avtal om det gemensamma stödsystemet för förnybar el, som möjliggör en höjd ambition för utbyggnaden fram till 2020. Det skulle ge stora samhällsekonomiska vinster för Sverige, en ökad försörjningstrygghet för EU och minskade globala klimatutsläpp. I juni är det upp till riksdagen att fatta beslut om vi ska tillvarata dessa möjligheter.

Nyligen visade det internationella energiorganet (IEA) att de globala koldioxidutsläppen från energisektorn inte ökade under 2014, trots att den globala ekonomin växte med tre procent. Det är ett trendbrott som ger hopp om att fortsatta satsningar på förnybar energi och energieffektivisering kan vända utvecklingen innan det är för sent, och att klimatförändringens allvarligaste konsekvenser kan undvikas.

Sverige har en viktig roll att spela. EU är fortfarande till 75 procent beroende av fossil energi. Mer än hälften av energin importeras till ett värde av över 3 500 miljarder kronor per år. Genom att ta vara på Sveriges goda förutsättningar för förnybar energi kan vi, som också allianspartierna konstaterat, exportera kolsnål el till Europa och samtidigt ta viktiga steg mot ett helt förnybart energisystem. En viktig förutsättning är förstås att denna förnybara elproduktion inte hotar våra viktiga naturvärden.

Möjlighet att exportera

De nordiska ländernas elsystem är de mest sammankopplade inom hela EU och det byggs och planeras för fler nya utlandsförbindelser. Detta ger utmärkta förutsättningar för Sverige att exportera el till länder som har sämre möjligheter att klara sin energiförsörjning. EU-kommissionen har tidigare visat att unionen kan spara uppemot 650 miljarder kronor per år, och 70 miljarder ton koldioxid, om elnäten i Europa byggs ihop och energin produceras där de naturliga förutsättningarna är bäst.

Men det är inte bara bra för Europas ekonomi och det globala klimatet. Även Sverige och svensk industri har allt att vinna på en fortsatt satsning på förnybar energi.

Teknikkonsultbolaget Sweco visade nyligen i en rapport att en kraftig utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige, i kombination med fler utlandsförbindelser, ger ett betydande årligt samhällsekonomiskt överskott. Det beror bland annat på att det ökade utbudet av el pressar elpriset, vilket är positivt för svenska elkonsumenter.

Det elöverskott vi har redan i dag är gynnsamt för svensk industris konkurrenskraft. Men våra kärnkraftverk blir allt äldre och kommer till stora delar behöva ersättas med ny elproduktion. Det är en långsiktig och nödvändig trygghetsförsäkring, inte minst för industrin som behöver en säker elförsörjning och fortsatt låga elpriser.

Elpriserna blir lägre

Det så kallade elcertifikatsystemet har visat sig vara ett mycket kostnadseffektivt sätt att uppnå dessa samhällsnyttor. Sedan systemet infördes i Sverige 2003 har 23,4 TWh ny förnybar el, eller mer än en tredjedel av kärnkraftsproduktionen, byggts ut till en kostnad för konsumenterna på några få öre per kWh. Eftersom den förnybara energin pressar elpriset, har den samlade elräkningen blivit lägre och för den elintensiva industrin, som inte behöver vara med och betala för utbyggnaden, är vinsten tydlig. 

Blocköverskridande nödvändigt

I mitten av april väntas regeringen lägga fram en proposition som innebär att målet för förnybar elproduktion höjs från dagens 26,4 till 28,4 TWh år 2020 jämfört med 2012, i enlighet med avtalet mellan Sverige och Norge. Det är bra, men kommer ändå innebära en minskad utbyggnadstakt jämfört med de senaste fyra åren. I ett första steg hoppas vi att allianspartierna ställer sig bakom ambitionshöjningen.

Men därefter måste regeringen och allianspartierna komma överens om att skapa förutsättningar för en fortsatt stark utveckling av den förnybara energin, till nytta för svensk konkurrenskraft, EU:s energiförsörjning och det globala klimatet.

Charlotte Unger

Vd, Svensk Vindenergi

Mattias Goldmann

Vd, Fores

Svante Axelsson

Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Mest läst