Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Västlänken är även ett stadsbyggnadsprojekt

Alternativen till Västlänken är undermåliga. De hämmar även stadens utveckling, skriver civilingenjör Carl Bellinder.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I kölvattnet efter folkomröstningen om trängselskatt har det tidigare förkastade Förstärkningsalternativet och liknande varianter framhållits som tillräckligt bra alternativ till Västlänken. Alla dessa kräver en kraftigt utbyggd säckstation och utbyggda järnvägsinfarter till stationen. Det är skäl till att påminna om varför Västlänken i nuvarande utformning valdes och förstärkningsalternativet förkastades i järnvägsutredningen 2007.

Västlänken valdes inte bara för att den ger fler direktresor utan byten, kortare restider, fler bytesmöjligheter vid de nya stationerna och avlastning av den lokala kollektivtrafiken. Den valdes inte bara för att den ger större kapacitet, högre andel tågresenärer, större avlastning av vägnätet och gynnar regionens utveckling genom en förstorad arbetsmarknad. Den valdes även för att den gynnar Göteborgs stadsutveckling. Till skillnad mot Förstärkningsalternativet som hämmar stadens utveckling genom sitt stora markbehov.

Förstärkningsalternativet innebär rivning av ett helt kvarter med flerbostadshus vid Kobbarnas väg i Olskroken, vilket dessutom medför att omgivande hus kommer att utsättas för mer buller. Vidare skulle Skansen Lejonet bli mycket svårtillgänglig då den skulle bli helt kringskuren av spår. Men den största nackdelen med Förstärkningsalternativet är det hinder för stadsutveckling det skulle ge.

En unik möjlighet

I Centralenområdet och Gullbergsvass finns ytor för stadsbyggnad motsvarande hela området Inom Vallgraven. Det är en unik möjlighet för en central förtätning av staden. Bygget av Västlänken är en förutsättning för att utnyttja denna potential. Förstärkningsalternativet innebär att uppskattningsvis 200 000 kvm mark går till spillo på grund av utbyggda spårområden, barriäreffekter och bullerproblematik. Med den planerade stadsutbyggnaden skulle det innebära cirka fyra miljarder kronor i förlorade byggrättsvärden om 10-15 år när detaljplaner för området kan förväntas bli antagna.

Värderingen är gjord med ledning av aktuella priser på byggrätter i Göteborgs centrala lägen. Med den utveckling fastighetspriser i centrala lägen haft historiskt är det troligt att de reala byggrättsvärdena kommer vara ännu högre när området är aktuellt för byggnation. Västlänken och andra baninvesteringar kommer dessutom i sig ha positiva effekter på värdena i området. Man kan till exempel tänka sig betydelsen av en utbyggd Boråsbana med stopp vid Landvetter flygplats eller av Västlänkens bifunktion som lokal tunnelbana. Stadsutbyggnaden ger även ökade skatteintäkter och stora skattepengar finns att spara på att förtäta och bygga ut centralt då den kommunala infrastrukturen blir billigare att bygga och utnyttjas mer effektivt. Stadens ekologiska hållbarhet ökar genom att fler kan gå, cykla eller åka kollektivt till arbeten, handel och service. Man kan också fråga sig vad som är mest attraktivt: om man mitt i centrum måste ha ett enormt spårområde, eller om man kan ha ett betydligt mindre sådant och mer av stad och stadsliv i form av bostäder, handel, kontor, nöjen, gator, torg och parker?

Har värdehöjande effekter

Utöver Västlänkens betydelse för stadsutvecklingen i Centralenområdet och Gullbergsvass byggs de nya stationerna Haga och Korsvägen vid centrala knutpunkter för kollektivtrafiken. Centrala tågstationer främjar kollektivåkande och alstrar resandeströmmar som visat sig ha värdehöjande effekter i sina omgivningar och gynna näringsidkare, sysselsättning och fastighetsägare. I Trafikverkets grundutförande ingår fullt fungerande stationer med uppgångar. Göteborgs stad kan välja att utveckla stationsområdena ytterligare. Intresse från kommersiella aktörer lär inte saknas. Rimligen finns en ekonomisk uppsida som med råge överträffar de självpåtagna kommunala kostnaderna. Det viktiga är att staden äger frågan och kan styra planeringen efter kommersiellt intresse och andra aspekter.

Någon kanske invänder att ett förslag som förekommit flitigt i debatten, Centralstation Gårda, skulle ge ännu mer mark för stadsbyggnad. Det är förvisso sant, men det sker bara genom att ta bort den viktigaste värdehöjande faktorn i centrum – nuvarande Centralstationen. Något som inte bara drabbar utbyggnadsområdet utan även befintliga verksamheter inom till exempel hotell, kontor och handel.

Dras med flera brister

Gårda dras med fler brister, till exempel dålig täckning som målpunkt, vilket innebär byte av färdmedel för de flesta resenärer; onödig omväg för många lokalresenärer genom omlagd kollektivtrafik; lägre kapacitet än den Västlänken ger och sämre utbyggnadsmöjligheter. Med nödvändiga följdinvesteringar blir Gårda knappast billigare men har väsentligt lägre nytta än Västlänken. I en jämförelse mellan alternativen måste Gårda dessutom påräknas nedlagda kostnader för Västlänken.

Oaktat att alternativen visat sig undermåliga är det en annan faktor som talar helt för Västlänken: tiden. Bakom ligger över tio år av utredningar, samråd, förhandlingar och beslut på olika nivåer, tillåtlighetsprövning och projektering. Inget projekt kan i tid och rum som Västlänken förena behovet av järnvägskapacitet och stadsutveckling.

Carl Bellinder

civilingenjör, bygg- och fastighets-ekonom

Bild - 2
Mest läst