Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Det finns ett brett stöd i riksdagen för införandet av ett kvotpliktsystem för biodrivmedel. Regeringen bör därför snabbt kunna utforma en proposition med förslag på införande av ett kvotpliktssystem för biodrivmedel, som kan läggas fram för omröstning i riksdagen redan i år, skriver debattörerna.

Tufft kvotsystem krävs för fossilfri fordonstrafik

För att nå en fossiloberoende bilflotta till 2030 måste vi i första hand öka volymerna av drivmedel som kan ersätta bensin och diesel i den befintliga fordonsparken, skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen och Petter Holland, Preem AB.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Klimatforskarnas budskap är glasklart. Den globala uppvärmningen kan bara begränsas genom snabbt minskade utsläpp av växthusgaser. Sverige har tack vare koldioxidskatten och riktade investeringsstöd lyckats fasa ut stora delar av de fossila bränslena i värmesektorn. Nästa område där det finns goda förutsättningar till omställning är trafiksektorn.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Den förra regeringen satte ett mål om att skapa en fossiloberoende bilflotta till 2030, men hur vi ska nå dit är en öppen fråga. Trafikens utsläpp har under de senaste tjugo åren i stort sett legat stilla, för att först på senare år sakteligen börja minska. För att få ner utsläppen från transporterna kommer regeringen därför att behöva lägga ett stort batteri med olika åtgärder. Försäljningen av nya fordon indikerar emellertid att vi i första hand måste öka volymerna av drivmedel som kan ersätta bensin och diesel i den befintliga fordonsparken.

Försvårar snabb utfasning

I dagsläget omöjliggör EU-regler skattebefrielse för de förnybara bränslena etanol, Fame och HVO, vilket försvårar en snabb utfasning av fossila bränslen. Men det finns ett styrsystem som både kan accelerera omställningen och som är förenligt med EU:s regelverk, och det är en kvotplikt för biodrivmedel.

Vi är fullt medvetna om att både den förra och den nuvarande regeringen arbetat med ett svenskt kvotpliktssystem. Från miljörörelsen och drivmedelsbranschen vill vi nu markera att vi fullt ut stödjer ett tufft regelverk för att snabbt öka andelen biodrivmedel på den svenska marknaden. Framgångsfaktorerna, som vi ser det, är:

  • En tuff kvotplikt för ökad andel biodrivmedel gentemot fossila drivmedel. Det leder till att andelen biobränslen ökar år efter år på bekostnad av minskad försäljning av fossila bränslen. Kvotpliktsinförandet ska ske med en kraftig upptrappning mot en fossiloberoende vägtrafik 2030.

Ansvaret för genomförandet läggs på de bolag som säljer drivmedel. De ska alltså se till att det finns en viss andel biodrivmedel i den kvotpliktiga volymen diesel- eller bensinbränsle. Det innebär att intäkterna från det ökade diesel- och bensinpriset finansierar försäljningen av den ökade mängden biodrivmedel.

Drivmedel för alla fordon

Med hjälp av nya bränsleprodukter kan alla fordon köra på bränslen med allt större andel förnybara råvaror. Ett sådant exempel som redan finns på marknaden är Preems Evolution Diesel som tillverkas av upp till 28 procent tallolja och 7 procent RME (från raps). RME:n är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran till vanlig standarddiesel.

  • En sund konkurrens mellan olika biodrivmedel som främjar de mest klimateffektiva och resurssnåla biodrivmedlen är nödvändig. Därför bör kvoterna utformas i termer av utsläppsminskning. Kvotkurvan bör vara stegrande med en tidshorisont åtminstone fram till 2030, vilket skapar långsiktighet. Tillräckligt ambitiösa mål skapar utrymme för många olika aktörer och bränslen att tillsammans göra jobbet.

Viktigt är också att systemet är teknikneutralt, så att klimatprestanda för biodrivmedel är överordnad vilken teknik biodrivmedlet är producerat med. På längre sikt kan även elförsäljning till bilar utgöra en del av kvotplikten om elen produceras av förnybar energi.

  • Ett hållbart skogsbruk är grunden för att få fram hållbara biobränslen. Den stora utmaningen i omställningen till förnybara bränslen är att stimulera hållbara biobränslen, motverka biodrivmedel som får negativa effekter på markanvändning och råvarutillgång. Därför ska drivmedlen till exempel inte innehålla palmolja som resulterar i skogsskövling, minskade vattentillgångar och användning av hälso- och miljöfarliga bekämpningsmedel.

Brett stöd för kvotsystem

Det finns ett brett stöd i riksdagen för införandet av ett kvotpliktsystem för biodrivmedel. Regeringen bör därför snabbt kunna utforma en proposition med förslag på införande av ett kvotpliktssystem för biodrivmedel, som kan läggas fram för omröstning i riksdagen redan i år. Sverige har en unik chans att i likhet med värmesektorn bli det första landet i världen som har en fossilfri fordonstrafik.

Svante Axelsson

generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Petter Holland

koncernchef och vd, Preem AB

Bild - 2
Bild - 3
Mest läst