Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Stryp inte vindkraften – öka ambitionerna

Redan 2015 kan det bli tvärstopp för vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Samtidigt halkar Sverige efter övriga EU-länder i andelen producerad vindkraftel. Politikerna måste därför höja ambitionsnivån i elcertifikatsystemet, skriver bland andra Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Riksdagen har slagit fast att förnybar energi, i kombination med energieffektiviseringar, är nyckeln till en mer hållbar framtid. Samtidigt varnar världens klimatforskare för att vi bara har några få år på oss att vända den globala trenden med stigande utsläpp av växthusgaser. En utbyggd förnybar elproduktion i Sverige kan snabbt ersätta kolkraft i Europa och bidra till att förverkliga den svenska miljöministerns förslag om ett helt förnybart energisystem i Sverige 2050.

Enligt Energimyndighetens prognos kommer dagens ambitionsnivå för ny förnybar el, inom ramen för det så kallade elcertifikatsystemet, att leda till 11,3 terawattimmar (TWh) vindkraft 2020. Men vindkraften växer snabbt. Under de senaste 20 månaderna har vindkraftsproduktionen på årsbasis fördubblats, från 2,5 TWh till 5,0 TWh. I denna takt når vi drygt 11 TWh redan 2015. Därefter kan det bli ett stopp för vindkraften – om vi inte ökar ambitionsnivån i elcertifikatsystemet.

Sverige kan med rätt förutsättningar producera 30 TWh vindkraftsel 2020, vilket motsvarar cirka 20 procent av elanvändningen. För det krävs en ökning av dagens cirka 1 700 vindkraftverk till omkring 4 000 moderna vindkraftverk. I Danmark, som inte är större än Jämtland, finns det redan 5 000 vindkraftverk. Och i Tyskland, som är mindre än Sverige, finns det 24 500 vindkraftverk.

En utbyggnad av vindkraft i Sverige är fullt förenlig med andra delar av samhället, men den måste ske på rätt sätt. Samtidigt som hänsyn måste tas till boende och viktiga naturområden måste skyddas, bör det exempelvis bli möjligt att bygga vindkraft i områden som Försvarsmakten nu begränsar samt i områden med redan höga bullernivåer.

Att potentialen är god framgår inte minst av kommunernas planeringsarbete. I mitten av 2011 hade 101 kommuner redovisat lämpliga områden, där det sammantaget skulle kunna produceras 84 TWh vindkraftsel.

Minskar elpriset

Elkonsumenternas kostnader för den förnybara elproduktionen sjunker successivt och dessa kompenseras dessutom av ett lägre elpris när elproduktionen ökar. Redan med dagens ambitionsnivå beräknar Energimyndighetens tidigare generaldirektör Tomas Kåberger att vindkraften kan minska elpriset med omkring fem procent. Om vindkraften byggs ut kan priserna pressas ännu mer. För den elintensiva industrin, som inte behöver betala för elcertifikaten, blir det en stor besparing.

I Sverige har vi ovanligt goda förutsättningar för vindkraft. För en fortsatt vindkraftsexpansion är det mycket viktigt med en tidig dialog och hänsyn till de närboende och naturskyddsorganisationer. Konflikter kan undvikas genom bättre planering, öppenhet och delaktighet, och närboende bör erbjudas delägarskap vid vindkraftsetableringar. Med ett breddat ägande ökar också den folkliga förankringen av vindkraftsutbyggnaden.

Minskar kolkraften

Det finns starka klimatpolitiska skäl för en kraftfull utbyggnad av förnybar elproduktion. Om vi ökar utbyggnaden av förnybar el och samtidigt förstärker överföringskapaciteten till kontinenten möjliggörs en kraftigt minskad elproduktion från kolkraft i andra europeiska länder.

Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att Sverige halkar efter övriga EU-länder. Vindkraften väntas stå för 14 procent av EU:s elanvändning 2020, men med nuvarande ambitionsnivå blir andelen i Sverige bara hälften så hög, 7,5 procent.

Vindkraften kan kraftfullt minska utsläppen av växthusgaser och generera exportinkomster till Sverige. Låt förnybar el bli Sveriges nästa stora industriprojekt.

Svante Axelsson

generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Helena Jonsson

ordförande LRF

Annika Helker Lundström

vd Svensk Vindenergi

Sedan 1990 har antalet vindkraftverk ökat varje år. Vid 2010 års slut uppgick antalet till 1 655 stycken.

Den installerade effekten i vindkraftverken har ökat kraftigt och uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till 2 019 MW.

Produktionen av el från vindkraften har ökat med 78 procent sedan 2008 till 3,5 TWh under 2010.

Källa: Energimyndigheten

Mest läst