Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Enhetstaxa i kollektivtrafiken, satsningar på ung förertagssamhet, hållbar ekonomi, ett kreativare Västsverige, gröna jobb och rikare kulturliv är några av de förändringar politiska partierna i Västra Götaland vill genomföra om de får förtroendet i omvalet den 15 maj.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Så vill partierna utveckla regionen

  Politikerna i Västra Götalandregionen ansvarar för regionens sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, miljö och kultur. I tre avsnitt svarar dagens nio partier i regionfullmäktige på vad de vill göra under nästa mandatperiod om de får makten.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  SOCIALDEMOKRATERNA. Enhetstaxa i kollektivtrafiken gör det billigare och enklare att åka över kommungränser och bidrar därför till utvecklingen av regionen, skriver Gert-Inge Andersson (S).

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Västra Götaland är en attraktiv region både för besökare och för företag. För en hållbar tillväxt krävs ett starkare transportsystem och bättre kollektivtrafik. Viktiga insatser är Västsvenska Paketet, hamnförbindelserna på järnväg och väg, Götalandsbanan, E20 till fyrfältsväg, utbyggnad av E6, E40 och E45. I en nära framtid bör en snabbjärnväg till Norge prioriteras. I dag räcker inte järnvägsnätet till för näringslivets behov av tågtransporter, och bristen på banunderhåll får konsekvenser både för företag och invånare. Regionen bidrar till utbyggnaderna men staten måste ta sitt ansvar för investeringar och underhåll i järnvägs- och vägnätet.

  Enkel och prisvärd kollektivtrafik av hög kvalitet underlättar för företagen att hitta kompetens och gör det möjligt för fler att studera och hitta jobb utan att behöva flytta. Enhetstaxa gör det billigare och enklare att åka över kommungränser och bidrar därför till utvecklingen. Fler och bättre region- och pendeltåg behövs. Ett aktivt upphandlingsarbete stimulerar teknikutveckling, till exempel genom att skapa en stabil marknad för ny och hållbar teknik för bussar som laddhybrider och teknik för dubbla bränslen.

  Socialdemokraterna vill stärka kvinnors och nya svenskars nyföretagande och satsa på entreprenörskap i samarbete med högskolor som Chalmers. Regionen kan bidra genom att skapa mötesplatser inom hela branscher, till exempel fordonsindustrin med underleverantörer och näraliggande aktörer. Ett annat brett fält är Life Science, där bioteknik, biokemi och medicinsk teknik samarbetar. Västra Götalandsregionen har en internationellt unik möjlighet att erbjuda näringslivet och den akademiska världen goda förutsättningar för klinisk forskning. Det kommande Bild- och interventionscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett exempel på hur offentliga investeringar i en sammanhållen och öppen sjukvård kan stimulera forskning och näringslivsutveckling samtidigt som det förbättrar sjukvården.

  Ett livaktigt kulturliv är en förutsättning för näringslivets och samhällets utveckling. Här behövs både de fria verksamheternas bredd och de stora institutionernas internationella lyskraft. Många nya yrken utvecklas och nya jobb skapas i nära samarbete med filmindustri, media och i samverkan med besöksnäringen och andra branscher.

  Gert-Inge Andersson (S)

  regionstyrelsens ordförande

  MODERATERNA. Västra Götaland kan bättre. Vi måste vässa oss och stärka upp arbetet för tillväxt och utveckling, för nya jobb och för att underlätta resor och pendling, skriver Johnny Magnusson (M).

  Grunden för en god utveckling i Västra Götaland ligger i att vi har framgångsrika företag och en stark tillväxt. Då växer jobben och då kan vi stärka välfärdens kärna. Jämfört med Malmö och Stockholm har Göteborg inte vuxit i samma takt och utsträckning. Företagandet i regionen är lägre än i andra jämförbara delar av landet och utbildningsnivån likaså.

  Västra Götaland kan bättre än så. Vi måste vässa oss och stärka upp arbetet för tillväxt och utveckling, för nya jobb och för att underlätta resor och pendling.

  * Tillskillnad från den rödgröna regionledningen som överger kravet på att E20 ska byggas ut till fyrfältsväg vill vi på bred front göra investeringar för att stärka och utveckla möjligheterna till pendling och transporter. Främst ser vi behov av att bygga ut starka stråk och hela sträckor istället för att som idag finansiera delar av vägar och järnvägar där korta etapper byggs ut med flera års mellanrum.

  * Intresset för entreprenörskap är lägre i Västra Götaland än i riket som helhet, antalet nystartade företag är hälften så många som i Stockholm och regionen har också hälften så många sysselsatta i de nystartade företagen. Vi kommer arbeta för att långsiktigt främja entreprenörskap och företagsamhet på bred front, och förbättra attityderna till företagande - inte minst genom satsningar på ung företagsamhet och entreprenörskap i skolan.

  * Forskningen och utbildning är viktig för den regionala utvecklingen, för samhället i stort och för att lösa många av framtidens utmaningar. Får vi bestämma vill vi att Västra Götaland blir en frontregion i internationella forskningssammanhang och en region som lockar till sig de bästa forskarna.

  Valet den 15 maj handlar om hur man vill att vi politiker skall arbeta för att utveckla regionen och stärka förutsättningarna för jobb och tillväxt. Vi moderater nöjer oss inte med att regionen är medelmåtta i jämförelser. Vi vill ta hela regionen framåt. Vi är övertygade om att Västra Götaland kan bli ännu bättre.

  Johnny Magnusson (M)

  vice ordförande regionstyrelsen

  FOLKPARTIET. Vi vill i Västra Götaland samla region, kommuner, näringsliv, organisationer, universitet och högskolor kring en ny vision om det kreativa Västsverige, skriver Jonas Andersson (FP).

  Västra Götalandsregionen har visionen om Det Goda Livet. Det är en bra vision men från Folkpartiets sida anser vi att det är dags att gå vidare, höja våra ambitioner för att möta framtidens utmaningar. Vi är övertygade om att framtiden hör till dem som är mest kreativa och nyskapande. Kreativitet och utveckling bygger vidare på kunskaper och styrkor vi redan har.

  Det är i de nya, djärva och kreativa tankarna hos enskilda människor som utveckling sker och där innovationer föds. Det finns en inneboende kraft hos alla människor som snarast hämmas i dagens olika organisationsstrukturer och rådande normer. För ett näringslivsklimat i världsklass behöver dessa krafter i stället ges utrymme, näring och stöd för att utvecklas.

  För att vara en attraktiv region och locka människor behöver vi en kultur med både spets och bredd. Västsverige har medvetet satsat på kulturen. Men vi vill mer. Folkpartiet vill medverka till att skapa en kultur med engagemang och lyskraft som når utanför de grupper som redan nu tar del av det breda kulturutbudet.

  Vi vill i Västra Götaland samla region, kommuner, näringsliv, organisationer, universitet och högskolor kring en ny vision om det kreativa Västsverige. Inte minst regionen egna verksamheter måste bättre ta vara på kreativiteten hos 50 000 medarbetare för att förnya och utveckla den offentliga sektorn som anställda i regionen eller som entreprenörer i en välfärd med ökad mångfald.

  Universitet och högskolor med hög standard är en annan viktig utvecklingsfaktor liksom en fortsatt förstärkning av den västsvenska infrastrukturen. Västra Götalandsregionens viktigaste bidrag till utveckling av näringslivsklimatet är att öka engagemanget i forskningen. Folkpartiet har som ambition att storsatsa på forskning genom att under mandatperioden öka nivån på regionens egna engagemang så att vi lägger halv miljard kronor mer om året på att stärka forskningen inom sektorer som är viktiga för regionens näringslivsutveckling.

  Jonas Andersson (FP)

  regionråd

  MILJÖPARTIET. Ekonomiskt hållbar utveckling får vi med långsiktiga politiska styrmedel som underlättar näringslivets arbete med att göra ekologiskt hållbara lösningar lönsamma, skriver Birgitta Losman (MP).

  Miljöpartiet vill vara rädd om vårt gemensamma jordklot. Regional utveckling utgår från social, ekologisk och ekonomiskt hållbar utveckling. Det finns starka samband mellan miljöstrategiska satsningar och ekonomisk utveckling. Många små företag ger stark ekonomi och många gröna jobb. Vi är en del av en globaliserad värld, där Miljöpartiet utgår från att människor i hela världen ska ges möjlighet att leva ett gott liv.

  Ett av de största hoten mot god ekonomisk utveckling är ökande klyftor mellan människor. Om fler blir delaktiga och drabbas mindre av orättvisa sjukvårdssystem, stärks regionens konkurrenskraft. Det är bråttom att minska klimatpåverkan, säkra livsmedelsförsörjningen och arbeta för att reservera mark för matproduktion. Genom att använda regionala utvecklingsmedel till hållbara och energieffektiva lösningar inom biogas, fordonssektor, livsmedelsproduktion, sol, vind och vågkraft vill Miljöpartiet ställa om regionen.

  Ekonomiskt hållbar utveckling får vi med långsiktiga politiska styrmedel som underlättar näringslivets långsiktiga arbete med att göra ekologiskt hållbara lösningar lönsamma. Miljöpartiet vill bidra till det arbetet genom forskning och utveckling, uppmärksamma nationell nivå på behovet av långsiktiga styrmedel samt arbeta för en ny industripolitik för Sverige.

  Vi ser varje människas förmåga att skapa och bidra. Operan, Symfonikerna och Film i Väst är viktiga, liksom det fria kulturlivet och möjligheten att använda kulturen som läkande kraft. Miljöpartiet vill satsa mer på barn- och ungdomskultur och på hållbar turism.

  Miljöpartiet vill ge människor nya livschanser. Vi tror på det livslånga lärandet och möjligheten att välja nya yrkesvägar. Vi vill ha fler utbildningsplatser och fungerande studiestödssystem för att möjliggöra även för den med svag privatekonomi att utbilda sig. Utbildning och kompetens är en av de viktigaste konkurrensfördelarna i en region som Västra Götaland.

  Birgitta Losman (MP)

  regionråd

  VÄNSTERPARTIET. Regionen har potential att bli en stor exportör av miljöteknik. Vi vill se hållbara transportlösningar där tåg och sjöfart i samverkan med andra transportslag, skriver Marie-Ann Eriksson (V).

  Det finns politiska frågor som inte kan vänta. En av dessa är klimatfrågan, en annan är jobben. Vänsterpartiet arbetar för lösningar på båda dessa utmaningar och de går att kombinera.

  Vårt mål är att Västra Götaland skall vara fritt från användning av fossila energislag 2030. Angeläget för oss i klimatarbetet är energieffektivt byggande och energirenovering. Vi understödjer forskning och utveckling inom förnybara energislag. Vi driver på för ett ökat stöd för utveckling av förnybara energislag. Vi vill se nya företag inom energisektorn som får utrymme att våga satsa.

  Regionen har potential att bli en stor exportör av miljöteknik. Vi vill se hållbara transportlösningar där tåg och sjöfart i samverkan med andra transportslag minskar koldioxidutsläppen inom transportsektorn. Vi verkar för lokalproducerade livsmedel och för att andelen ekologiska livsmedel ska öka. Kulturen och turismen med över 70 000 verksamma i Västra Götaland är viktiga framtidsnäringar. Genom fortsatt utveckling av kultursektorn och satsning på jobb inom upplevelseindustrin kommer gröna jobb att skapas som leder till att nya företag.

  Vänsterpartiets mål är en utveckling som leder till nya jobb och som samtidigt är steg för minskad klimatpåverkan med en trygg ekonomi och hållbara livsbetingelser som målsättning.

  Marie-Ann Eriksson (V)

  kandiderar till regionfullmäktige

  KRISTDEMOKRATERNA. Turismen är en framtidsindustri. Vi behöver därför förbättra samverkan mellan kommunerna och skapa en attraktiv destination Västsverige, skriver Monica Selin (KD).

  Ett av Västra Götalandsregionen viktigaste uppdrag är att ta ansvar för den regionala utvecklingen. Gynnsamma förhållanden för utveckling och tillväxt är en förutsättning för en god hälso- och sjukvård.

  Ett område som är att betrakta som en framtidsindustri är turismen. Utländska turisters konsumtion i Sverige innebär ett exportvärde på 87 miljarder kronor. Sveriges samlade personbilsexport är nästan 70 miljarder kronor. För att öka turismen i Västra Götalandsregionen behöver vi förbättra samverkan mellan kommunerna och skapa en attraktiv destination Västsverige. En destination som kan erbjuda alltifrån storstadspuls med shopping och rikt kulturutbud till skärgårdens eller slätternas bedövande skönhet och lugn.

  Ett annat område som oftast betraktas som tärande men som i allra högsta grad också är närande är hälso- och sjukvården. Vi måste bli bättre på att betrakta hälso- och sjukvården som en tillväxtfaktor. Dels har sektorn direkt koppling till forskning och utveckling inom såväl medicin som läkemedels- och hjälpmedelsindustrin. En bransch som vuxit sig stark i Göteborgsregionen. Men vi ska också komma ihåg att vi har fått fler viktiga arbetsgivare och entreprenörer i och med möjligheten att fritt välja sin vårdcentral. Vi vill skapa samma typ av valfrihet inom rehabilitering, mödravård och hjälpmedel och ser dessa branscher som väldigt viktiga för den regionala utvecklingen.

  Monica Selin (KD)

  regionråd

  CENTERPARTIET. Västsverige ska vässa klorna inom branscher där vi redan är starka som miljöteknik, bioenergi, logistik, fordon, hälsa och Life Science, skriver, skriver Kristina Jonäng (C).

  Investeringarna och sysselsättningen ökar i Västsverige. Entreprenörerna ska bli fler för att få fler jobb. Ungdomar ska erbjudas att vara med i till exempel Ung Företagsamhet. Västra Götalandsregionen ska främja entreprenörskap och backa upp innovationer i tidiga skeden.

  Västsverige ska vässa klorna inom branscher där vi redan är starka. Vi ska dra nytta av konkurrensfördelar inom miljöteknik. Den kunskap och kompetens som finns inom kemiindustrin, bioenergisektorn och logistikklustret med fordonsindustrin i spetsen ska tas tillvara. Västsverige ska vara bäst i världen på att förena tillverkningsindustri med höga miljökrav.

  En av de mest positiva händelserna i Västsverige på senare tid är AstraZenecas besked att utveckla verksamhet och nyanställa. Globalt verksamma forskare väljer att bosätta sig och börja jobba med Mölndal som bas. Vår region nosar redan på världstoppen inom hälsa och Life Science. Näringsliv, forskning och offentlig sektor ska visa att vi tänker behålla och utveckla den positionen.

  Det ställer krav på skolan och förmågan att matcha hela utbildningssystemet med behoven på arbetsmarknaden. När kineserna hör av sig och vill göra affärer med oss inom exempelvis läkemedel ska vi vara förberedda med arbetskraft härifrån som kan språket, kulturen och i övrigt har kompetensnivån för att omsätta kinesernas intresse till genomförda affärer.

  Västra Götalandsregionen ska i högre grad än i dag avsätta offentligt riskkapital via exempelvis Sahlgrenska Science park. Det skapar nya och varaktiga jobb!

  Kristina Jonäng (C)

  regionråd

  SVERIGEDEMOKRATERNA. Vi avvisar förslaget att slå samman regionen med Värmland. Och vill skapa goda förutsättningar för tillväxt i vår industri, skriver Patrik Ehn (SD).

  Endast två partier har tagit ställning till en sammanslagning mellan Västra Götaland och Värmland. Centern har otroligt nog sagt ja. Sverigedemokraterna avvisar bestämt förslaget. Enligt oss är regionen stor nog. En större region innebär att avståndet mellan beslutsfattare och medborgare växer. Av demokratiska skäl bör Värmland få möjlighet att bilda en egen region precis som Halland. Som fristående regioner kan vi i stället utvecklas i nära samarbete med varandra.

  Kulturpolitiskt vill Sverigedemokraterna att de regionala kultursatsningarna ska värna och tydliggöra vårt svenska kulturarv och stärka vår gemensamma identitet. Vi vill fortsätta att utveckla Västarvet som vi anser uppfyller dessa krav på ett bra sätt. Västarvet är dessutom viktigt för turismen och den allmänna bildningen. Naturbruksgymnasierna i regionen är en värdefull resurs för Västra Götalands primära näringar och ska fortsatt drivas i regionens regi.

  Västra Götaland är en industriregion. Oavsett om det gäller bilindustrin, läkemedelsindustrin eller någon annan bransch så förstår vi vikten av att skapa goda förutsättningar för industrins tillväxt så att regionen står stark med många arbetstillfällen även i framtiden.

  Patrik Ehn (SD)

  kandidat till regionfullmäktige

  SJUKVÅRDSPARTIET. Vi vill se till att regionen i samarbete med kommunerna eftersträvar ett gott företagsklimat i hela regionen, skriver Roland Abwin (SPVG).

  Sjukvårdspartiet verkar för en kraftfull regionalpolitik, som stoppar den av staten uppmuntrade flyttlasspolitiken. Utvecklingen, med en ökad inflyttning till storstadsregionerna och avfolkning i glesbygden leder till en rad problem. I glesbygd skapas inga jobb alls – samtidigt som storstäderna överhettas, vilket tar sig uttryck i till exempel stor bostadsbrist och stora trafikproblem.

  Vi vill satsa mer på företagsutveckling och forskning inom till exempel bioteknik och teknisk textil. Vi vill fortsätta bidra till forskningen i Göteborgsområdet, vilket är en nödvändighet för Västra Götalands näringsliv. Samtidigt vill vi också se till att Västra Götalandsregionen i samarbete med regionens kommuner eftersträvar ett gott företagsklimat i hela regionen.

  Vi är emot en regionförstoring med Värmland och vi vill ha en folkomröstning, vilket vi har motionerat om i regionfullmäktige. Regionen är redan för stor och en förstoring skulle leda till att avståndet till väljarna ökar ytterligare.

  Göteborgsoperan är viktig för att marknadsföra både Västra Götaland och Sverige och vill vi verka för att ansvaret för att finansiera kulturinstitutioner av riksintresse blir en statlig angelägenhet. Sjukvårdspartiet tror på den läkande kraft som kulturen kan ha och vi ställer oss positiva till Kultur på recept, vilket vi anser vara en del av den förebyggande sjukvården.

  Roland Abwin (SPVG)

  ledamot regionfullmäktige och kulturnämnden