Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Max en timmas väntetid på akuten, bättre ambulanssjukvård, mer resurser till ungdomspsykiatrin, en vård organiserad utifrån patientens behov, bättre arbetsmiljö i vården och värdig vård för gamla är några av de förändringar politikerna i regionen vill genomföra om de får väljarnas förtronde i omvalet den 15 maj.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Så vill partierna förändra sjukvården

  Regionvalsdebatten pågår för fullt. Politikerna i Västra Götalandregionen ansvarar för regionens sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, miljö och kultur. I tre avsnitt ska dagens nio partier i regionfullmäktige svara på vad de vill göra under nästa mandatperiod om de får makten den 15 maj. Först ut är sjukvården.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  SOCIALDEMOKRATERNA. Vården får inte bli en marknad, där vårdföretagen jagar de mest lönsamma patienterna, skriver Helen Eliasson (S).

  Hälso- och sjukvården ska bygga på alla människors lika värde. Ingen ska behöva oroa sig för om de behöver en privat sjukvårdsförsäkring för att få vård av högsta kvalitet i rätt tid. Vården får inte bli en marknad, där vårdföretagen jagar de mest lönsamma patienterna.

  Västra Götaland ska ha Sveriges bästa sjukvård 2025. Vi vill utvidga vårdgarantin till att också inrymma undersökningar, till exempel röntgen. Vi vill också utöka den framgångsrika satsningen på att förlänga den fria barn- och ungdomstandvården från 21 till 25 år.

  De senaste åren har väntetiderna minskat, både till operation och behandling och till vårdcentralsbesök. Men det finns fortfarande utmaningar i vården – många upplever för långa väntetider och brister i bemötande. Ingen ska behöva vänta mer än max en timme på akuten för att få träffa läkare. Därför har nya arbetssätt med ny bemanning inletts på flera av akutmottagningarna. Vi vill att barn och äldre ska kunna få vård i hemmet utan att behöva åka till akuten, genom jourbilar för hembesök. Vi skall säkerställa att vi har tillräckligt med vårdplatser – överbeläggningar hör inte hemma i framtidens sjukvård.

  Framförallt för äldre med många sjukdomar är det viktigt att vården tar ett helhetsansvar. Därför måste vi korta beslutsvägarna, knyta ihop de olika vårdgivarna och förstärka äldrevårdskompetensen. Alla över 75 år ska få individuella hälsoplaner och erbjudas friskvårds- och egenvårdsinsatser. Idag behandlas män och kvinnor ofta omotiverat olika. Därför måste vården göras mer jämställd i hela kedjan från forskning och läkemedelsutveckling till bemötande och behandling.

  Socialdemokraterna vill ha en sammanhållen sjukvård där alla vårdgivare tar ett helhetsansvar för patienten. Därför lovar vi att inte sälja ut några sjukhus – de är till för patienterna, inte vårdföretagen. Hälso- och sjukvården är en kunskaps- och forskningsintensiv verksamhet där samarbete, inte konkurrens, är en förutsättning för goda resultat. Därför ska den högpecialiserade vården inte utsättas för olika former av marknadsexperiment.

  Vi vill fortsätta investera för framtiden och vill ta vara på personalens idéer och erfarenheter för att utveckla nya, smartare metoder och arbetssätt. Det ger förutsättningar för en god vård av högsta kvalitet till alla som behöver.

  Helen Eliasson (S)

  ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet

  MODERATERNA. Den självklara målsättningen borde vara att leva upp till sjukvårdsuppdraget med råge och ligga steget före, skriver Johnny Magnusson (M).

  Omvalet den 15 maj ser vi som en ny chans att välja framtid. Mycket fungerar bra i sjukvården i Västra Götalandsregionen, men mycket kan också bli bättre. Den socialdemokratiska politiska ledningen i Västra Götalandsregionen har nöjt sig med att sjukvården ska ligga på rikets genomsnitt. Den självklara målsättningen borde vara att leva upp till sjukvårdsuppdraget med råge och ligga steget före.

  Våra två viktigaste utmaningar handlar om att öka tillgängligheten till sjukvården – vi vill ta bort onödiga väntetider – och höja kvaliteten och patientsäkerheten ytterligare. Människor ska få den vård de behöver, när de behöver den. Det finns inga vinnare på att man skjuter nödvändig sjukvård på framtiden.

  Vi vill också ge större inflytande till vårdpersonalen. Det är de som arbetar i vårdens verklighet som bäst vet hur vården ska organiseras.

  Sjukvården måste bli mer flexibel och utvecklas för att i högre grad möta patienternas krav och behov. Vi har identifierat ett antal områden inom sjukvården som vi vill prioritera:

  * Väntetiderna på akutmottagningarna måste kortas. Tillsammans med Alliansen har vi presenterat ett 25 punktsprogram för att minska väntetiderna och höja kvaliteten i akutsjukvården.

  * På många håll utnyttjas ambulanserna till bristningsgränsen. Vi vill göra satsningar för att det ska finnas väl utbyggda ambulansresurser som är på plats vid ett larm inom 15 minuter i hela regionen. Bland annat vill vi utreda möjligheterna till en ytterligare ambulanshelikopter.

  * Den psykiska ohälsan bland unga ökar dramatiskt visar flera rapporter. Skolhälsovården är ofta först med att upptäcka barn och unga som mår psykiskt dåligt, men är på många håll hårt belastad. Därför vill vi ge sjukvården möjlighet att stötta personalen inom skolhälsovården.

  *·Vi vill arbeta för att ta bort onödiga väntetider för patienter att få en undersökning, diagnos eller behandling. Det sker framförallt genom att minska byråkratin för vårdpersonalen och arbeta mer patientfokuserat.

  * Alla patienter måste inte in till sjukhuset eller vårdcentralen för att få vård. Man kan skapa trygga, säkra och kontinuerliga vårdkontakter genom att låta sjukvården komma till patienten. Detta vill vi åstadkomma genom att införa hembesöksteam i hela regionen.

  Johnny Magnusson (M)

  vice ordförande regionstyrelsen

  FOLKPARTIET. Vi vill skärpa vårdgarantierna och förbättra tillgängligheten i sjukvården. Och lägga mer resurser för att förebygga den psykiska ohälsan bland ungdomar, skriver Jonas Andersson (FP).

  Ungdomar är den grupp i samhället som anser sig må sämst. Folkpartiet vill att regionen tar på sig ledartröja och ser till att det stöd som ska finnas runt barn och unga verkligen finns. Vi måste lägga mer resurser för att förebygga den psykiska ohälsan bland ungdomar.

  Det ska vara lätt att få vård när man behöver det. Problemen med köer till vården har blivit mycket bättre, fler får vård inom rimliga tider. Men att patienter får vänta på vård sparar inte pengar. Köer kostar för vården men framför allt för den enskilde i lidande och pengar. Vi vill skärpa vårdgarantierna och förbättra tillgängligheten. Behöver man akut hjälp, vid vårdcentral eller sjukhus ska detta kunna ges så snabbt som tillståndet fordrar. Vården behöver ändra perspektiv och hitta moderna lösningar för att bli mer serviceinriktad. Vi vill se mycket bättre möjligheter till hembesök och bokning via nätet. De som har en kronisk sjukdom är i behov av återkommande insatser. Rehabilitering ska vara lättillgänglig och erbjudas alla som behöver det.

  Under senaste åren har vi lyckats få bred uppslutning kring reformen VG Primärvård. Det har lett till en primärvård med ökad valfrihet, bättre tillgänglighet och högre service. Folkpartiet vill införa fler vårdval, till att börja med inom mödravård och sjukgymnastik.

  Sjukvårdens höga kvalitet beror på engagerad och yrkeskunnig personal i varje moment av omhändertagandet. Men sjukvården som helhet måste bättre svara upp mot medborgarnas behov. Enskilda patienter ska inte behöva oroa sig om det är kommunen eller regionen som har ansvar, vården ska upplevas utan gränser. Fungerande vårdkedjor och enkla tydliga vägar genom vården måste bli verklighet. Det finns massor av goda exempel, de måste få spridning.

  Vi måste kunna lita på vården, att den inte skadar eller göra människor sjuka Vår ambition är att Västra Götaland ska ha världens säkraste sjukvård. Därför behöver vi fokusera på bra IT-stöd i vården. Systemen måste vara robusta, enkla att hantera och driftsäkra.

  Jonas Andersson (FP)

  regionråd, gruppledare för Folkpartiet

  MILJÖPARTIET. Den som blir sjuk har rätt till ett snabbt och tryggt omhändertagande. Lösningen är att organisera vården med utgångspunkt i patientens perspektiv och behov, skriver Birgitta Losman (MP).

  Miljöpartiet vill ha vård efter behov, i stället för efter plånbok. Sjukvården ska arbeta köfritt och säkra tillgången på vårdplatser.

  Lösningen är att organisera vården med utgångspunkt i patientens perspektiv och behov. Det ställer krav på ökad rättvisa, så som jämställd forskning, god tillgång till auktoriserade tolkar och HBTQ-certifierade vårdcentraler. För att klara detta behöver vi ta vara på personalens resurser och arbeta på ett mer logistiskt och patientorienterat sätt. Vi vill att alla, även asylsökande och gömda ska ha självklar rätt att få vård.

  Det lönar sig att satsa på hälsofrämjande arbete. Miljöpartiet vill ha fler psykologer och beteendevetare på vårdcentralerna och satsa på barn- och ungdomspsykiatrin. Miljöpartiet säger nej till ett centralkök eftersom vi vill prioritera lokala sjukhuskök med ekologisk och närproducerad mat med bra näringsvärde.

  Multisjuka patienter, däribland många äldre, slussas i dag mellan vårdgivarna på ett sätt som inte är värdigt en modern hälso- och sjukvård. Vi vill därför stärka samarbetet med kommunerna och ha mer planerad närsjukvård på regionens 18 sjukhus, exempelvis vid närvårdsavdelningar, där patienter som redan är kända inom vården kan skrivas in direkt utan att behöva passera akuten. Men vi måste också utveckla regionens vård och service utanför sjukhusen. Allt mer vård och mer komplicerade behandlingar kan i dag utföras i hemmet. Det ställer krav på ökad läkarmedverkan också utanför sjukhusbyggnaderna.

  Vi vill ha en modern ambuIanssjukvård i hela regionen. Ambulanspersonalen ska, vid sidan av akuta utryckningar, fungera som ett stöd för hemsjukvården. Där pågår projekt i norra Bohuslän som vi vill genomföra i fler områden. När det gäller tandvården är Miljöpartiets långsiktiga mål att tandvården ska in under högkostnadsskyddet.

  Birgitta Losman (MP)

  regionråd

  VÄNSTERPARTIET. Vi behöver en politik för patienternas, inte vårdbolagens bästa, skriver Elise Norberg Pilhem (V).

  En röst på Vänsterpartiet är en röst på att vårda varje skattekrona. Vi tycker att skattepengarna ska användas till vården och inte gå till vinster för riskkapitalister med säte i skatteparadis – helt utan risker. I Västra Götaland försvinner flera hundra miljoner årligen från vården till bolagsvinster. Det motsvarar 500 anställda sjuksköterskor årligen. Vi behöver en politik för patienternas, inte vårdbolagens bästa. I stället för detta slöseri skulle vi kunna använda pengarna till att höja kvaliteten, öka tillgängligheten och förbättra arbetsmiljön i vården.

  Några exempel på vad vi vill göra är att stoppa nedskärningarna i vården och ge personalen tid att göra ett bra arbete, som att skapa fungerande vårdkedjor för patienterna. Det innebär också större möjligheter för att komma till rätta med väntetiderna på akuterna och för en ökad tillgänglighet i övriga vården. Stressen minskar för personalen, liksom risken att göra misstag, och personalen får tid att bedriva utvecklingsarbete för att kunna höja kvaliteten i framtiden.

  Vi vill också använda pengarna till att skapa jämställda löner för vårdpersonalen. I motsats till finansministern tycker vi inte att lönerna är för höga i vården. Vi har förslag för att göra Västra Götalandsregionen till en mönsterarbetsgivare som bedriver en hälso- och sjukvård av hög kvalitet och med bra tillgänglighet, där den med störst behov får vård först.

   Elise Norberg Pilhem

  kandidat till regionfullmäktige

  KRISTDEMOKRATERNA. Vi går till val på att införa en vårdplatsgaranti så att den som ska läggas in på sjukhus ges rätt till en säng på rätt klinik med rätt kompetens, skriver Monica Selin (KD).

  Det ligger svårt sjuka människor i korridorer och sköljrum på akutmottagningar och avdelningar runt om i hela Västra Götalandsregionen. För sjukvårdspersonalen har patienter i korridorerna inget med extremsituationer att göra. Överbeläggningar på sjukhusen har blivit ett normaltillstånd. När jag gick bredvid på en akutmottagning för en tid sedan fick jag veta att det ibland inte ens går att göra plats på avdelning för patienter som bara har någon timme kvar att leva. Det är oacceptabelt!

  Var tionde patient på Sahlgrenskas akutmottagningar får vänta i över fem timmar på att få träffa läkare och lika många tvingas tillbringa mer än åtta timmar på akuten innan de är klara att få åka hem eller läggas in. Så kan vi inte ha det!

  Kristdemokraterna går till val på att införa en vårdplatsgaranti så att den som ska läggas in på sjukhus ges rätt till en säng på rätt klinik med rätt kompetens. Vi går till val på att förstärka akutsjukvården genom att öka antalet läkare på akuten och låta patienterna träffa doktorn direkt för en första bedömning. Vi vill också förbättra sjukvården för patienter med många sjukdomar – vårdens VIP-kunder. Vi har varken råd eller rätt att ge bristfällig vård till de patienter som har störst vårdbehov.

  Västra Götalandsregionen behöver en ny ledning. En ledning som vill och förmår att skapa en sjukvård som kan erbjuda trygg vård och värdigt omhändertagande.

  Monica Selin (KD)

  regionråd

  CENTERPARTIET. Vi vill skapa tillväxt och nya jobb så att skatteintäkterna räcker till våra gamla och sjuka, skriver Kristina Jonäng (C).


  Jag är uppväxt med en mamma som är sjuksköterska och två systrar som jobbade i vården och i socialtjänsten. Det ledde till många samtal om vård vid köksbordet. Min farmor blev tidigt dement och jag minns hur svårt det var att prata med henne de sista åren. Samtidigt har jag nog aldrig gråtit så mycket som när min farmor dog. Jag var sjutton år och mötte döden riktigt nära för första gången.


  De äldre blir allt fler och många av dem funderar säkert på om resurserna ska räcka till. Min politiska drivkraft har alltid varit att skapa tillväxt och nya jobb så att vi kan veta att skatteintäkterna räcker till gamla och sjuka.


  Västra Götalandsregionen ska bli en bättre arbetsgivare så att fler läkare och sjuksköterskor vill jobba här. Det ska finnas en serviceanda i Västra Götalandsregionen så att patienter och anhöriga alltid får ett positivt bemötande. Sjukvårdsupplysningen är vårdens frontlinje. Alla som ringer dit ska snabbt få svar om öppettider eller om behandling.


  Samarbetet mellan regionen och kommunerna måste fungera bättre så att patienter slipper hamna mellan stolarna. Många gamla vill helst inte komma till sjukhus. Ambulanspersonal ska ha medicinska befogenheter att ta beslut om behandling i hemmet så att äldre människor slipper sitta på akuten. Med en värdig vård nära hemmet kan många fler gamla åldras utan att oroa sig. Äldre som måste till sjukhus ska ha en egen ingång direkt till vårdavdelning för äldre.

  Kristina Jonäng (C)
  regionråd

  SJUKVÅRDSPARTIET. Vi har alltid kämpat för att motverka den centralisering som har skett inom sjukvården och vi vill värna om en lättillgänglig och nära vård för alla, oavsett plånbok och bostadsort, skriver Orvar Martinsson (SVG).

  Att värna om sjukvården har alltid varit och kommer alltid att vara den viktigaste frågan för Sjukvårdspartiet. 90 procent av regionens budget går till sjukvården och det är därför givetvis viktigt att sjukvårdsfrågorna hamnar i fokus inför regionvalet. En av Sjukvårdspartiets hjärtefrågor är att de små sjukhusen ska få egna styrelser med eget budgetansvar. Vi är nu på god väg att införliva detta vallöfte tack vare andra partiers uppslutning i denna fråga. Det ska nu göras en utredning om Skene lasarett kan få en egen styrelse samt om de små sjukhusen i Lysekil, Bäckefors och Strömstad tillsammans kan få en egen styrelse. Detta är givetvis mycket glädjande. Sjukvårdspartiet har alltid kämpat för att motverka den centralisering som har skett inom sjukvården och vi vill värna om en lättillgänglig och nära vård för alla, oavsett plånbok och bostadsort. För att detta ska kunna ske måste vi öppna fler akutmottagningar och vårdavdelningar.

  Sjukvårdspartiet motsätter sig en utförsäljning av våra sjukhus. Vi kan inte tolerera att riskkapitalistbolag drar in vinster i mångmiljonklassen när dessa pengar istället hade kunnat gå till att förbättra vården. Däremot är vi positiva till ett statligt ägande av Sahlgrenska Universitetssjukhuset då det är oerhört kostsamt och tar en mycket stor del av regionens budget. Detta skulle istället kunna frigöra pengar till att förbättra närsjukvården.

  Orvar Martinsson (SVG)

  partiordförande, ledamot regionfullmäktige

  SVERIGEDEMOKRATERNA. Vi vill komma tillrätta med språkförbistringen inom vården. Och är emot att omskära pojkar av andra skäl än medicinska, skriver Patrik Ehn (SD).

  Det bestialiska mordet på Elin Krantz speglar på ett fruktansvärt sätt hur skört livet är i dagens Sverige. När samhällsklimatet blir kallare och attityderna råare drabbas människors hälsa. Våldet i samhället måste därför bekämpas på alla plan, även ringa övergrepp mot barn. Därför motsätter vi oss att regionen söker privata läkare för att omskära pojkar av andra skäl än medicinska.

  SD vill komma tillrätta med språkförbistringen inom vården. Patienter får alltför ofta träffa en läkare som inte behärskar det svenska språket. För oss är det självklart att alla vårdtagare ska ha rätt till vård utförd av personal som förstår och talar god svenska. Vi måste ställa detta språkkrav för den medicinska säkerhetens skull. I Dagens Medicin kunde man nyligen läsa om ett språkfall i Värmland. Hyrläkarens svenska var helt enkelt för dålig och han förstod därför inte hur ont den 66-årige patienten hade. Tre dagar senare var mannen död till följd av hjärtinfarkt.

  Många väljare har reagerat starkt på den senaste uppgörelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet. Regeringen och MP har kommit överens om att de som uppehåller sig olovligen här i landet ska ha rätt till kostnadsfri vård. Vi vill inte neka någon vård, men att illegala invandrare har rätt till gratis sjuk- och tandvård är orättfärdigt både mot dem som bott här i hela sitt liv och de som invandrat hit på ett regelrätt sätt. 

  Patrik Ehn (SD)

  kandidat till regionfullmäktige