Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  På samma spår. Alla partierna är överens om infrastrukturens betydelse för regionens framtid. Det ska vara enkelt att färdas och transportera gods. Däremot skiljer det sig i frågor om till exempel enhetstaxa och trängselskatt.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Så vill partierna bygga ut infrastrukturen

  Politikerna i Västra Götalandregionen ansvarar för regionens sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, miljö och kultur. I tre avsnitt svarar dagens nio partier i regionfullmäktige på vad de vill göra under nästa mandatperiod om de får makten.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  SOCIALDEMOKRATERNA. En prisvärd kollektivtrafik av hög kvalitet och bättre transportsystem är investeringar som skapar starkare näringsliv, fler jobb och underlättar studier, skriver Leif Blomqvist (S).

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Kollektivtrafiken ska vara enkel och prisvärd och möjliggöra trygga resor på obekväm arbetstid samt till fritids- och kulturupplevelser också på kvällar och helger. Fler avgiftsfria pendelparkeringar behövs, och fler trygga och bekväma väntrum och knutpunkter.

  Nu när Västtrafik föreslås få en ägare i stället för 50, finns goda förutsättningar att förenkla taxesystemet. Vi föreslår enhetstaxa för alla enkelresor och månadskort. Då vet man vad resan kostar och slipper utcheckning. En relativt låg enhetstaxa kan införas utan att kollektivtrafiken som helhet tappar intäkter. Fortfarande kan de kommuner som önskar, erbjuda billigare månadskort och gratisresor för pensionärer.

  Med enhetstaxa får de som åker över kommungränserna en rimlig kostnad. De mycket få långa resor som blir mycket billigare ger i dag lite intäkter totalt sett. Samtidigt som många av dem som reser långt reser relativt sällan, ändå är med och betalar nästan hälften av Västtrafiks kostnader via skattsedeln. Vinsten av en enhetstaxa är stor. Den underlättar jobb- och utbildningsresor, den stimulerar till kultur- och fritidsupplevelser och den bidrar till en hållbar utveckling.

  Västra Götaland är en tillväxtregion och många människor vill bo, arbeta och studera här. För att fler ska kunna dra nytta av möjligheterna, måste det bli lättare att ta sig till arbete och studier på andra orter utan att behöva flytta. Därför krävs hållbara investeringar i järnvägar och vägar och utbyggd kollektivtrafik. Bättre pendlingsmöjligheter behövs särskilt i Göteborgsområdet, bättre tågförbindelser och en ny älvförbindelse. Framkomligheten för dem som måste åka bil måste öka.

  Också gods ska kunna åka kollektivt, det vill säga med tåg och båt i större utsträckning än i dag. För att kunna öka kapaciteten behöver staten öka investeringar och underhåll på banorna. E20 behöver byggas ut och Socialdemokraterna har förordat en lösning där regeringens beslut om 2+1-väg kan utvidgas om regeringen skjuter till mera pengar. Vi tror på Västra Götalands framtid och vill investera i kollektivtrafik och infrastruktur för ett rikare liv och en hållbar utveckling.

  Leif Blomqvist (S)

  ordförande styrelsen för Västtrafik.

  MODERATERNA. Vi går till val på bättre vägar och järnvägar, förenklad pendling, på högre tillväxt och fler jobb, skriver Johnny Magnusson (M).

  I snart sagt varje del av regionen finns trafikproblem på grund av för dåliga vägar och tågen trängs på för få spår. På sikt riskerar bristerna att leda till lägre tillväxt och färre jobb.

  Den nuvarande rödgröna regionledningens bristande engagemang och tvekan inför viktiga väginvesteringar är obegriplig. Västra Götalandsregionen behöver ett tydligare ledarskap än så – ett ledarskap där de ingående partierna är överens om viktiga infrastruktursatsningar.

  Till skillnad från de rödgröna är vi övertygade om att vägarna måste rustas upp och att pulsådern E20 till Stockholm måste byggas ut till fyrfältsväg. Tillsammans med de andra partierna i Alliansen är vi beredda att fullfölja det Västsvenska paketet och vi tänker ta ansvar för de följdbeslut som är nödvändiga för en utbyggnad av kollektivtrafiken. Trängselskatten, som egentligen är en investeringsavgift, kommer gå raka vägen till viktiga satsningar i Göteborgsområdet som annars inte skulle bli av. Västsverige har inte råd att säga nej till dessa satsningar.

  Vi vill bygga ut de stråk där många i dag reser och bygga ut hela sträckor i stället för som i dag, korta etapper av vägar och järnvägar med flera år emellan. Vi vill investera i Västra Stambanan och Norge/Vänerbanan samt i en järnväg mellan Göteborg och Stockholm via Landvetter flygplats och Borås.

  Inom kollektivtrafiken måste investeringar göras så att människor uppfattar kollektivtrafiken som pålitlig, snabb och bekväm. Det duger inte att tågen ibland kommer i tid. Framsynta satsningar kräver en stark ekonomi. Införande av enhetstaxa inom kollektivtrafiken, som de rödgröna föreslår, riskerar att leda till att nödvändiga investeringar uteblir, nedskärningar inom sjukvården eller nya skattehöjningar. Det ställer vi inte upp på.

  Vi avser öka punktligheten och kvalitén inom kollektivtrafiken, förenkla biljettsystemet och öka synkroniseringen mellan turer och trafikslag så att det blir smidigt att ta bilen till en pendelparkering för att fortsätta resan via buss, tåg eller spårvagn.

  Det här valet avgör vilken riktning som vår region kommer att ta. Vi går till val på bättre vägar och järnvägar, förenklad pendling, på högre tillväxt och fler jobb. Vi utgår från människors behov och söker ditt mandat för att göra Västra Götaland till en dynamisk och modern region.

  Johnny Magnusson (M)

  regionråd, vice ordförande i regionstyrelsen

  FOLKPARTIET. Alla delar av regionen måste ha förutsättningar för utveckling och tillväxt. Bättre infrastruktur leder till att satsning på forskning och utveckling av turistnäringen kan skapa växtkraft i hela regionen, skriver Jonas Andersson (FP).

  En framgångsrik tillväxtpolitik bygger på insikten att Göteborgsregionen är motorn, men vi måste ta till vara de styrkor som finns runt om i hela Västsverige. Det är huvudskälen varför skattepengar ska gå till infrastruktur.

  Västkusten måste knytas ihop med regionerna runt om oss. Göteborg – Örebro bör byggas ut till motorväg, dubbelspår och motorväg till Osloregionen och det behövs en ny järnväg till Jönköping från Göteborg, via Landvetter och Borås. Projekten är nödvändiga även ur en regional trafiksynpunkt. Fortsatt utbyggnad av bredbandsnät är av nöden för en stabil IT-infrastruktur. Fler och fler kontakter och möten kommer att ske på distans via modern teknik.

  Kreativa människors idéer är förutsättningen för utveckling. Bättre kommunikationer underlättar resande och kontakter. Vi behöver ta tillvara initiativkraft och entreprenörskap. Endast på så sätt kan vi skapa förutsättningar för framtidens arbeten. Men framtiden är global och det kräver goda möjligheter att resa långväga. Landvetter måste fortsätta att utvecklas till en mer internationell flygplats, där vi direkt från Västsverige kan ta oss till allt fler destinationer världen över.

  En prisvärd kollektivtrafik är miljösmart, har god turtäthet, är punklig och trygg och säker att resa med. Den utbyggnad som krävs handlar dels om förbättrade järnvägsspår och stationer, dels om upprustade vägar. Till detta behövs storsatsning på nya tåg och bussar för kollektivtrafiken. Detta är krav som kommer att kosta. Kollektivtrafiken betalas till hälften via skatten, det anser vi från Folkpartiet är en rimlig nivå. Vi vågar inte lova en billigare kollektivtrafik men vårt löfte är en prisvärd kollektivtrafik. Vi är övertygade att medborgarna är beredda att betala för att resa med en fungerande kollektivtrafik.

  Jonas Andersson (FP)

  regionråd

  MILJÖPARTIET. Vi vill använda resurserna till klimatvänlig och modern järnväg och sjöfart i stället för till motorvägsprojekt, skriver Birgitta Losman (MP).

  Miljöpartiets vision är social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det brådskar att minska klimatpåverkan och inom transportsektorn finns en stor del av lösningen. För att ställa om till hållbara transporter krävs satsningar där miljö- och klimatpåverkan styr de politiska besluten. Vi vill använda resurserna till klimatvänlig och modern järnväg och sjöfart i stället för till motorvägsprojekt. Miljöpartiet vill underlätta kombinationer av transportslag som bil/cykel-kollektivtrafik, lastbil-sjöfart och lastbil-järnväg.

  För att nå miljö- och folkhälsomålen och öka regionens attraktionskraft vill vi bygga ut kollektivtrafiken och att kollektivtrafik blir det enkla, snabba och prisvärda sättet att förflytta sig. Vi vill införa familjerabatt och enhetspris.

  På kortare sträckor är cykel det naturliga valet – om vi får bättre cykelinfrastruktur. Miljöpartiet vill ha fler och bättre cykelbanor. Det finns en infrastrukturplan för väg och järnväg. Vi vill också ha en infrastrukturplan för cykel. Först då kan cykelvägar prioriteras på samma villkor som bilvägar och det blir säkert, lätt och roligt att cykla i Västra Götaland.

  Förnyelsebart bränsle och energieffektivisering för bilar och bussar är också en del av omställningen till ett hållbart Västra Götaland. Biogasproduktion baserad på restprodukter från jord- och skogsbruk och hushåll ger såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar. Biogas ska självklart användas i regionens bilar och bussar. Produktionen av biogas ger miljöfördelar, jobb och teknikutveckling, som leder till konkurrensfördelar för Västra Götaland. Miljöpartiet vill att regionen går före och testar våra Västsvenska företags nya teknik på hemmaplan. Innovationsupphandling och demonstrationsprojekt är viktigt. Tjänsteutveckling inom cykel, bilpooler och kollektivtrafik kommer också att bidra till hållbara transporter i ett modernt Västra Götaland.

  Birgitta Losman (MP)

  regionråd

  VÄNSTERPARTIET. Vi kommer att verka för en modernt upprustad infrastruktur samt billigare och enklare resor inom kollektivtrafiken, skriver Sören Kviberg (V).

  Förutsättningen för väl fungerande transporter är en modern och väl underhållen infrastruktur i form av vägar, järnvägar, cykel- och gångbanor, sjöfartens farleder och slussar, kollektivtrafikens knutpunkter och omlastningsterminaler för gods.

  Vi vill skapa konkurrensneutrala villkor mellan transportslagen för att ge maximala förutsättningar för samverkan mellan dessa. Det gäller tåg, bussar, lastbilar, flygplan, personbilar, cykel, färjor och annan sjöfart. Särskilt prioriterar vi en rejäl investering för att åtgärda det eftersatta underhållet på järnvägen och att ge inlandssjöfarten plats i framtidens hållbara transportsystem. Nyckeln till effektiva transporter är att transportslagen samverkar.

  Kollektivtrafikens A och O är att vi kan lita på att den kommer i tid, att det är enkelt och bekvämt att resa och att den är prisvärd, det skall löna sig att resa miljövänligt.

  Vårt vallöfte till dig är att vi verkar för en modernt upprustad infrastruktur samt billigare och enklare resor inom kollektivtrafiken. Konkret sänker vi priset på Regionen Runt 30 dagar, på sikt till 500 kronor, vi vill införa en enhetstaxa inom kollektivtrafiken, samma pris oavsett resans längd. Vi driver på för en storsatsning på våra järnvägar, nyligen föreslog vi att Kinnekullebanan skall elektrifieras.

  Till sist, på vår valaffisch skriver vi Att resa kollektivt är framtiden!

  Sören Kviberg (V)

  regionråd

  KRISTDEMOKRATERNA. Vi vill arbeta för en trygg och tillgänglig kollektivtrafik, men säger nej till den enhetstaxa som S, V och MP vill införa, skriver Monica Selin (KD).

  Västra Götalandsregionen har 1,5 miljoner invånare boende i 49 kommuner. Samtidigt som regionens storlek är en styrka ställer den höga krav på tillgänglighet. Västtrafik står efter en tid med ett hårt kritiserat betalsystem och alltför många förseningar och uteblivna turer i en uppförsbacke på förtroendefronten. Betalsystemet måste justeras och anpassas till verkligheten. Annars riskerar vi att vakna upp i en situation där biltullar försvårar resande med bil och där ett krångligt betalsystem försvårar kollektivt resande. En sådan situation vore förödande.

  Att Kristdemokraterna inte vill införa den enhetstaxa som S, V och MP föreslagit och som går ut på att det ska kosta någon tia att åka från Strömstad till Svenljunga beror på att vi inte vill ta den miljard det skulle kosta från sjukvården till en satsning som främst gynnar människor som arbetspendlar och som har bäst förutsättningar att betala sitt resande.

  Kristdemokraterna vill i stället arbeta för en trygg och tillgänglig kollektivtrafik. Vi vill införa möjlighet till nattstopp så att den som känner sig rädd för att resa ensam sent på kvällen ska kunna be om att få bli avsläppt mellan två hållplatser. Då minskar risken att bli förföljd och promenadsträckan hem samtidigt som tryggheten ökar. Vi vill utveckla fritidskortet och införa ett flexibelt månadskort för att få fler, unga som äldre, att välja att resa kollektivt.

  Monica Selin (KD)

  regionråd

  CENTERPARTIET. Vi ska klara utmaningen att möta ökade behov av resande och transporter parallellt med minskade utsläpp och smarta trafiksystem, skriver Kristina Jonäng (C).

  Behovet av transporter kommer att öka de närmaste åren. Vi människor gillar att resa på fritiden och under semestern och vi mår bra av att möta andra kulturer. Den utvecklingen ska uppmuntras. Vi reser allt mer till jobb och studier. Det är nödvändigt för att få en mer flexibel arbetsmarknad. Samtidigt ska vi resa på ett smartare sätt. Ta bussen så ofta vi kan och bilen bara när vi måste. En klimatsmart flygindustri, energieffektiva bilmotorer och nya bränslen ska uppmuntras. Västra Götalandsregionen ska påskynda utvecklingen av elbilar och fortsätta satsningen på biogas.

  Helt nyligen beslutade VG-regionens styrelse att köpa in ett stort antal tåg för drygt en miljard kronor så att vi som bor i regionen kan åka bekvämare på exempelvis Bohusbanan eller Alingsåspendeln. Nyligen har också beslut fattats om det Västsvenska paketet som innebär en ny Göta älv-förbindelse, Västlänken och Marieholmstunneln.

  Det är stora och viktiga satsningar för att möta framtida transportbehov för både människor och gods. Målet är att ha ett smidigt flöde av trafik så att vi slipper köer samtidigt som vi får bullerfria och trivsamma innerstäder. Vi ska klara utmaningen att möta ökande tranportbehov och nya upplevelser för människor samtidigt som vi minskar utsläpp och skapar smarta trafiksystem.

  Centerpartiet vill storsatsa på kollektivtrafiken de närmaste åren. Vi behöver ökad bekvämlighet på bussar och tåg samt enklare biljettsystem.

  Kristina Jonäng (C)

  regionråd

  SJUKVÅRDSPARTIET. Vi vill ha folkomröstning om trängselskatten, vi säger nej till Västlänken och ja till enhetstaxa inom kollektivtrafiken, skriver Billy Bertilsson (SPVG).

  Sjukvårdspartiet vill stoppa trängselskatten och vi kräver en folkomröstning i frågan. Trängselskatten saknar folkligt stöd och vi anser därför att invånarna ska få möjlighet att säga sitt i denna fråga. Vi är även kritiska till Västlänken då det är ett oerhört kostsamt projekt som kommer ta närmare 20 år att genomföra.

  Sjukvårdspartiet vill förbättra kollektivtrafiken och vi vill få fler att åka kollektivt. En av våra hjärtefrågor är därför att införa en enhetstaxa i kollektivtrafiken och införa ett enklare biljettsystem. Vi vill införa en enhetstaxa på 10 kr för en resa inom kommungränsen och 20 kr för en resa inom regionen vilket vi nu har fått gehör för och vi är därmed på god väg att infria vårt vallöfte.

  Vi värnar om de synskadade samt handikappade och äldre som ofta anser att biljettsystemet är krångligt och svårförståeligt. Ett enklare biljettsystem samt en enhetstaxa kommer att få fler att vilja åka kollektivt och kompenserar för den intäktsförlust som sker när man sänker taxan. Kollektivtrafiken måste vara ett attraktivt alternativ till bilen och därför har vi också sett till att ge Västtrafik 40 miljoner kronor mer i tilläggsbudgeten än vad S, FP samt C aviserat för i sin ordinarie budget.

  Regionen skall vara en motor i utbyggnad av vår infrastruktur, såsom vägar och järnvägar. Vi vill därför att hela E 20 ska byggas ut till motorväg.

  Billy Bertilson (SPVG)

  regionråd

  SVERIGEDEMOKRATERNA. Vi vill stoppa trängselskatten, få ett enklare biljettsystem och satsa på våra vägar, inte bara E20, skriver Patrik Ehn (SD).

  Sverigedemokraterna har länge arbetat för att stoppa den planerade trängselskatten i Göteborg. Under förra mandatperioden drev vi som ensamt parti frågan Göteborgs kommunfullmäktige, och i dag lyfter vi samma fråga i regionfullmäktige. Som riksdagsparti har vi numera även möjlighet att arbeta för att beslutet rivs upp i riksdagen.

  Vi anser att de som arbetspendlar till och från Göteborg inte ska belastas med ytterligare en skatt. I dag betalar man som bilist både bensinskatt (som SD vill sänka) och fordonsskatt. Göteborg, Västra Götaland och Sverige måste helt enkelt bli bilvänligare.

  Sverigedemokraterna vill satsa på våra vägar, inte bara E20, utan även de mindre vägarna. Motorvägsstandard på E20 reducerar dock antalet dödade och skadade i trafiken och bör därför prioriteras.

  Vad gäller Västtrafik så är vi positiva till den nya ägarstrukturen med regionen som ensam ägare. Spårvagnstrafiken bör dock förbli en göteborgsk angelägenhet. Våra resor med kollektivtrafiken ska vara trygga och trivsamma. För detta krävs seriösa upphandlingar men också ökade resurser till ordning och service. Om Västtrafiks biljettsystem blir enklare, och resorna trygga och punktliga så tror vi att regionens invånare i högre grad kommer att välja att resa kollektivt.

  Patrik Ehn (SD)

  kandidat till regionfullmäktige