Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Masthuggskajen (kopia)

Så skapas 4 000 nya lägenheter i Masthugget

Masthugget kan få mycket stora kvaliteter med 4 000 lägenheter om Danmarksterminalen flyttas och Oscarsleden grävs ner. Detta ligger helt i linje med Göteborgs utveckling och den pågående Sverigeförhandlingens mål, skriver bostadsrättsföreningen Kostern.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverigeförhandlingen är en dialog mellan staten och kommunerna som handlar om att få fart på bostadsbyggandet i landet. För att nå målet 100 000 nya bostäder har man en arsenal av stimulansåtgärder. Man lämnar bidrag till investeringar i infrastrukturen efter förhandlingar med de tre storstadskommunerna och några kommuner till. Exempel är spårvägsförbindelser i Göteborg (se GP 9 februari) och tunnelbanor och motorvägen Österleden i Stockholm (se SvD 9 februari).

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Sverigeförhandlingen är dock mest berömd för att föreslå principer och sträckningar på och finansiering av framtida höghastighetsjärnvägar. Även detta sker i dialog mellan staten och berörda kommuner. Göteborg är med i båda dessa förhandlingsomgångar. Vi ser nu fram emot att staden tar ytterligare ett initiativ.

Fyra gånger fler lägenheter

Detaljplanearbete för Norra Masthugget pågår i stadsbyggnadskontorets regi. Detta har föregåtts av ett programarbete 2010. I såväl programarbetet som planarbetet behandlas nergrävning och överdäckning av Oscarsleden samt kajen där Stenas Danmarksterminal ligger. Men detaljplanen omfattar inte dessa åtgärder, utan planområdet innehåller delen norr om Järntorget ut mot Göta Älv och kvarteren mellan Oscarsleden och Första Långgatan. Exploateringen innebär cirka 1 000 nya lägenheter.

Om Oscarsleden och Stenas Danmarksterminal ligger kvar som i dag, får stadsdelen Masthugget inte de kvaliteter som göteborgarna vill ha. Det blir ingen kontakt med älven på grund av dessa barriärer. Parkeringshus som bullerskärm mot den nya bostadsbebyggelsen hindrar den visuella kontakten med älven och kvarteren blir smala och svårutnyttjade.

BRF Kostern föreslår en ny inriktning på planarbetet. Flytta Stenas Danmarksterminal till Majnabbe som blir ledig när Tysklandsterminalen omlokaliseras till ytterhamnen (se GP 10 februari). Stena har alltid hävdat att Danmarkstrafiken fordrar en god kontakt med spårvägen och det har man i Majnabbe. Flytta ut kajen cirka 50 meter så som man föreslår i Rosenlund och gräv ner och överdäcka Oscarsleden. Den senare åtgärden beräknas kosta 1, 4 miljarder kronor.

Spolierar möjligheterna

En avveckling av Stenas Danmarksterminal behöver inte kosta kommunen någonting eftersom gällande avtal löper ut 31 december 2019 utan rätt till förlängning. Nu är Göteborgs Hamn beredd att förlänga avtalet med Stena till 2035, med möjlighet till uppsägning 2025. Som BRF Kostern ser det ligger inte detta i kommunens intresse eftersom det fördröjer och kanske spolierar möjligheterna till prioriterat bostadsbyggande med statlig delfinansiering.

Planområdet mellan Första Långgatan och den nya kajkanten blir nu cirka 250 meter i stället för 100 meter och det skapar möjligheter till mycket stora kvaliteter med en varierad blandstad med en strandpromenad längs älven. Invånarna i södra Masthugget kommer att nå kajen och hela stadsdelen kommer att bli attraktiv för boende, arbete och fritid. Vi kan få ett Akers Brygge i Göteborg precis som i Oslo.

Men framför allt kan vi bygga 4 000 lägenheter i stället 1 000 och tillmötesgår därmed statens genom Sverigeförhandlingen önskemål om ett betydande tillskott på bostäder.

Mycket stora kvaliteter

Vi uppmanar Byggnadsnämnden att kontakta ledningen för Göteborgs Hamn. Hamnen är stadens helägda bolag, alltså kommuninvånarnas, som borde anpassa sin verksamhet så att den inte hindrar ett angeläget bostadsbyggande. Kommunstyrelsen bör med stöd av Trafikkontoret förnya kontakten med Sverigeförhandlingen och Trafikverket för en förhandling med inriktning mot statlig delfinansiering av Oscarsledens nergrävning och överdäckning.

Vår slutsats är att stadsdelen Masthugget kan få mycket stora kvaliteter genom att bygga 4 000 lägenheter om Danmarksterminalen flyttas och Oscars-leden grävs ner. Detta ligger helt i linje med Göteborgs utveckling och Sverigeförhandlingens mål.

Jonas Almström

ordförande Bostadsrätts- föreningen Kostern

Hans Cedermark

sekreterare Bostadsrätts- föreningen Kostern

Mest läst