Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Bilden är tagen av en socialsekretare som anmälde boendet.

Behandlingshem för unga liknade knarkarkvart

Det liknade mer en knarkarkvart än ett behandlingshem, enligt en socialsekreterare. På samma gård fanns ensamkommande flyktingbarn. I april förra året fick boendet utanför Kungälv sitt tillstånd indraget. Efter en överklagan har avdelningen för de ensamkommande öppnat igen.

GP har begärt ut och gått igenom handlingar där Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) haft anmärkningar på HVB- och Sis-hem i Västra Götaland under 2014 samt Lex- Sarah-anmälningar från januari 2013. De ger en bild av flera boenden där ungdomar upplever otrygghet och där de inte får den behandling de har rätt till. Inspektioner visar brister hos ledningen på hemmen, att det finns droger, personal utan utbildning och unga som kränks av personal så att det utgör ett hot mot de ungas psykiska hälsa.

Ett av de hem som granskats av Ivo är Ellesbo, ett HVB-hem som drivs av Nätverkscentrum i Göteborg. Där var missförhållandena så grava att tillståndet återkallades och hemmet fick stänga i våras. En mycket ovanlig åtgärd.

– Vad jag vet har det bara skett en gång tidigare, säger Lars Ericsson, inspektör på Ivo Sydväst. Vi ansåg att levnadsförhållandena var en fara för de ungas hälsa och på sikt även för deras liv.

Ellesbo behandlingscentrum hade tillstånd att ta emot tio ensamkommande flyktingbarn i ett kollektivboende samt nio separata träningsboenden för unga med psykosociala problem på olika adresser.

Hemmet är beläget strax utanför Kungälv och vid första anblicken ser det nästan pampigt ut. Här finns en huvudbyggnad där ensamkommande barn bor. I ett litet intilliggande hus på gården fanns tidigare ett av träningsboendena. Enligt en socialsekreterare, som anmält det boendet till Ivo, liknade det mer en knarkarkvart än ett behandlingshem. När Ivo granskade boendet var det stökigt, smutsigt och droger hade hittats.

Boendemiljön för hemmet i sin helhet beskrevs i vissa avseenden vara ren misär och det var i stort behov av renovering, enligt inspektionen. Ungdomarna fick inte den hjälp de har rätt till. Tidigare granskningar visar att det har varit missförhållanden på Ellesbo under flera år.

Men Nätverkscentrum i Göteborg AB, som driver hemmet, tycker att bilden av Ellesbo är helt missvisande. De ansvariga överklagade beslutet till förvaltningsrätten och fick tillbaka tillståndet för ensamkommande barn. I somras öppnades boendet för ensamkommande igen. Däremot, ansåg förvaltningsrätten, fanns det fog för att stänga träningsboendena.

När GP knackade på dörren till Ellesbo i måndags öppnade den biträdande föreståndaren, men hon ville inte släppa in oss av hänsyn till de unga som vistas där. Hon uppmanade oss att skaffa tillstånd av ägaren för att få göra ett besök.

Tommy Lindroth, en av delägarna till Nätverkscentrum, gör klart att vi inte är välkomna, men han försäkrar att hemmet alltid har renoverats regelbundet. Ivo tog ett helt felaktigt beslut, säger han och hävdar att förvaltningsrättens dom visar det.

– Ivo har överdrivit och förvanskat. Inspektionen var helt felaktig. Jag har jobbat med det här i 25 år och vet att vi har ett ovanligt bra resultat av vår behandling. Bilderna är tagna en dag när den som bodde där hade plockat ner en dator. Personen var irriterad, slog sönder ett bord och hade suttit och rullat vanliga cigaretter.

Nätverkscentrum vill att även att det indragna tillståndet för träningsboendet hävs och har överklagat till Kammarrätten. Dom väntas inom några veckor. I väntan på beslutet har de rätt att fortsätta med sin tidigare verksamhet, men i dagsläget är det endast boendet för ensamkommande flyktingbarn som är igång.

Enligt Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, hade de ansvariga tvärtemot bestämmelserna blandat ensamkommande med unga med missbruksproblematik, vilket kan innebära att "unga utan en dokumenterad drogproblematik kan komma att ådra sig en sådan".

– I och med att träningsboendet nu är stängt har en del av problemet lösts, säger Lars Ericsson. Ivo har därför valt att inte överklaga beslutet, men vi står fast vid den bedömning vi gjorde av hemmet när vi besökte det förra året.

Förra veckan gjorde Lars Ericsson en ny oanmäld tillsyn på hemmet där sex ensamkommande unga nu bor. Vissa förbättringar hade gjorts vad gäller renovering och andra var på gång. Men hemmet får ändå allvarlig kritik och håller inte god kvalitet, menar Ivo. Bland de åtta punkter som måste åtgärdas framgår att dokumentationen inte sköts som den ska, man har inte kontrollerat belastningsregistret vid anställning av all personal och att det finns ofullständiga behandlingsplaner.

Senast den 27 mars ska Nätverkscentrum i Göteborg AB återkomma med svar om hur man ska åtgärda bristerna.

Fakta: Ur ivo:s inspektion av Ellesbo

Redan 2011 riktade Socialstyrelsen kritik mot bristande kvalitet på hemmet och vid en ny tillsyn 2012 konstaterade Socialstyrelsen att de ansvariga inte gjort tillräckligt åt de brister som fanns. När Ivo tog över tillsynen hade det, enligt deras inspektion, gjorts en plan för att komma åt missförhållandena som skulle följas upp.

Våren 2014 granskade Ivo hemmet på nytt. Det var skräpigt, smutsigt och kallt. De som bodde där hade ytterkläder på sig inomhus. "Samtliga lokaler har ett påtagligt renoveringsbehov." "Delar av brandlarmet var ur funktion. Det saknades sängkläder i sängar. Det var målat på väggarna och svart av smuts på dörrar."

En anmälan från en socialsekreterare våren 2014 beskriver träningsboendet som oacceptabelt och påpekar att det hade varit i samma skick ett och halvt år tidigare: "Huset var fallfärdigt." "Det var smutsigt precis överallt. Grejer låg utspridda. Det luktade illa. Kylskåpet var en sanitär olägenhet. Taket i toalettrummet var mögligt. Rester av lång tids narkotikamissbruk hittades, bland annat ett hundratal marijuanafimpar i en byrålåda. Utanför huset låg flera tomflaskor, också vinflaskor, slängda på marken."

Fakta: Ur Nätverkscentrums överklagan till kammarrätten

"Den unge vårdades med stöd av LVU och placerades på uppdrag av socialförvaltningen i Göteborg. Det skall noteras att Nätverkscentrums tillstånd avser träningsboende som syftar till att den unge skall kunna få och hantera ett eget boende. Det ligger i sakens natur att ett träningsboende inte har tillsyn dygnet runt.

Det skall även framhållas att det i målet är utrett att den oordning som förevarit i boendet endast har förevarit under någon eller några dagar. Det är även utrett i målet att den unge själv orsakat oordningen.

En dylik oordning kan uppkomma på någon dag om den unge mår dåligt. Det finns således ingen praktisk möjlighet för en vårdgivare att förhindra ett dylikt förfall om inte övervakning sker dygnet runt.

Under alla omständigheter kan oordning i ett boende inte medföra fara för liv, hälsa eller personlig säkerhet i övrigt föreligger."

Fakta: Ur förvaltningsrättens dom

"De boendeförhållanden som den unge i träningsboendet har levt under åtminstone den senaste tiden innan husrannsakan genomfördes i boendet, har varit mycket bristfälliga. //...//Nämnda missförhållanden, i form av en ohälsosam boendemiljö och att en ung person som vårdas av samhället kunnat missbruka narkotika, är så allvarliga att de har inneburit en fara för den unges hälsa och i förlängningen även hans liv.//...//. Ivo har därför haft fog för att återkalla Nätverkscentrums tillstånd att bedriva verksamhet för unga med psykosocial problematik.//

Vad gäller lokalerna där de ensamkommande barnen vistas får det anses finnas brister i dessa. Enligt de observationer som Ivo har gjort finns det ett renoveringsbehov och även ett behov av att städa lokalerna.//...//. Det har dock inte kommit fram att förhållandena i lokalerna har varit så bristfälliga att det har haft betydelse för enskildas möjlighet att få de insatser de har rätt till i form av ett tryggt och säkert boende. //...// Det finns inga uppgifter som tyder på att kontakten med den unge har medfört att de ensamkommande barnen har intagit narkotika.//...// Mot denna bakgrund kan (//...//) – omständigheterna inte anses utgöra sådana allvarliga missförhållanden att det med anledning härav innebär fara för enskildas hälsa, liv eller personliga säkerhet i övrigt. Det har därför inte funnits skäl att utan föregående föreläggande återkalla Nätverkscentrums tillstånd avseende ensamkommande barn och ungdomar."

Mest läst