Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Boscanin: Skolan får inte bli kravlös

Att ta bort viktiga moment i skolan för att dessa upplevs som jobbiga är fel svar på rätt fråga. Det riskerar att leda till att eleverna blir sämre rustade inför de krav som kan komma senare i livet.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Många elever känner sig stressade i skolan, vilket GP under veckan har belyst i en artikelserie. Det är ett problem som måste tas på allvar av föräldrar, skolor och politiker. 

För att minska pressen på eleverna testar en högstadieskola i Boden att avskaffa läxor, inlämningsuppgifter och prov. Regeringen har tidigare meddelat att antalet obligatoriska nationella prov i gymnasiet ska halveras av delvis samma skäl.

Att ta bort viktiga moment för att dessa upplevs som jobbiga är fel svar på rätt fråga. Det riskerar att leda till att eleverna blir sämre rustade inför de krav som kan komma senare i livet – nationella prov är dessutom ett av få sätt för skolan att mäta elevers kunskaper på ett neutralt och mellan skolor jämförbart sätt. Bättre vore att försöka minska stressen kring läxor och prov genom att ge eleverna mer stöd och bättre förutsättningar.

Ett sätt att förbättra förutsättningarna är att ha en jämn fördelning av provtillfällen under terminen. Detta är något som Sannaskolan i Kungsladugård strävar efter. Där finns ett maxtak för hur många bedömningsmoment eleverna får ha per vecka, och en gemensam kalender för lärare, elever och vårdnadshavare garanterar att regeln efterlevs.

En annan viktig premiss är en god miljö i klassrummen. Utan lugn och ro kommer det bli svårt att koncentrera sig och ta till sig av undervisningen, vilket även kommer att gå ut över läxor och prov. 

Av de niondeklassare i Göteborgs kommunala skolor som besvarade förra årets skolenkät uppgav en dryg tredjedel – 34 procent – att de var ganska eller helt negativa till påståendet: ”Jag har studiero på lektionerna”. Vidare uppgav nästan hälften – 49 procent – att de upplever att andra elever stör ordningen i klassrummet. Här finns således stort utrymme att genomföra förbättringar.

En åtgärd som kan förenkla både läxläsning och förberedelser inför prov är möjlighet till extra hjälp i olika ämnen. Rektorn skolan i Boden hävdar att ett minskat antal hemuppgifter kan vara bra ur ett jämlikhetsperspektiv eftersom alla inte kan få hjälp i hemmet. Värnar man om jämlikhet borde inte lösningen vara att ta bort läxorna utan att erbjuda läxhjälp i skolan av kvalificerade lärare. 

En annan fråga som brukar komma upp i samband med diskussionen om skolelevers stress är betygskriterierna, som av många upplevs som otydliga. Annette Jonsson som arbetat många år som skolkurator i Göteborg tror att otydliga och svåruppnåeliga betygskriterier är en bakomliggande orsak till stressen i skolan.

Stefan Sellbjer, docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö, lät nyligen 33 professorer utföra ett blindtest där de fick bedöma om ett antal kunskapskrav kom från grundskolan, gymnasieskolan eller universitetet. Frågeställningarna som elever i grundskolan fick var så abstrakta att professorerna trodde att de kom från universitetet. 

Skolverket ska se över kunskapskraven och förhoppningsvis resulterar det i att dessa blir tydligare för både lärare och elever. Då skulle prov och inlämningar inte behöva vara ett lika stort stressmoment. Stressen måste minska men en kravlös skola rustar inte eleverna för högre studier eller yrkeslivet.

Mest läst