Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Vi ställer inte närsjöfart mot järnväg utan lyfter endast fram det faktum att landinfrastrukturen är överbelastad, att sjövägarna har ledig kapacitet, skriver debattörerna.

Låt sjöfarten bidra till att göra Sverige klimatneutralt

Sjövägarna har ledig kapacitet och det är mycket dyrt att bygga ut järnvägen i den utsträckning som skulle behövas. Lösningen är att utnyttja sjöfarten mer än i dag, skriver bland andra Fredrik Svanbom, vd Gävle Hamn AB.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Järnvägens trafikstörningar och flaskhalsar kostar näringslivet miljardbelopp varje år. Ständiga förseningar och allt längre transporttider gör att basindustrin väljer väg framför järnväg. På det överbelastade järnvägsnätet ges minimalt med tid för underhåll och reparationer vilket ökar risken för fler och värre störningar i framtiden. Överflyttningen påskyndas av att utländska lastbilsaktörer som bedriver illegal verksamhet i Sverige dumpar sina priser. Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ökar när de borde minska.

2050 ska Sverige trots ökade godsvolymer vara klimatneutralt. Det är hög tid att regeringen tillsätter en utredning som ser till transportsystemet som en helhet och prövar hur gods kan föras över till klimatvänliga trafikslag med ledig kapacitet.

Lägst utsläpp per ton gods

Redan i Trafikverkets kapacitetsutredning från 2011 konstateras att ”det finns stora kapacitetsbrister i transportsystemet, främst inom järnvägen och stor ledig kapacitet, främst inom sjöfarten”. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har i en rapport från 2013 slagit fast att sjöfarten har lägst koldioxidutsläpp räknat per ton gods och kilometer, följt av järnvägen och med lastbilstransporterna på en klar jumboplats. Samtidigt har vi en transportpolitik som subventionerar investeringar och underhåll i vägar och järnvägar, men avgiftsbelägger sjötransporter.

Den 1 januari 2015 sänks gränserna för sjöfartens tillåtna svavelutsläpp. Sjöfarten blir då ännu mer miljövänlig. Samtidigt ökar bränslekostnaderna eftersom det kräver dyrare drivmedel. Enligt myndigheten Trafikanalys kommer det att leda till en överflyttning av gods från sjöfart till landtransporter. Det brådskar med åtgärder för att inte direktivet ska snabba på en utveckling mot alltmer av lastbilstransporter.

Ingen rimlig lösning

Regeringen visade stor framsynthet när de i januari 2013 presenterade en handlingsplan för svensk sjöfartsnäring. Det är också mycket bra att arbetet med anslutning till EU:s Inland Waterway Transport System (ITW) har påbörjats. Vi ser därför fram emot våren när regeringen antar en ny transportplan för 2014–2025. Tyvärr bygger den utredning som Trafikverket presenterade i höstas på att en stor del av kapacitetsökningen sker på järnvägen. I ett läge när den inte klarar rådande transportvolymer är det inte en rimlig lösning.

I Sverige transporteras sju procent av den totala inrikes godsvolymen med fartyg. I Tyskland och England är motsvarande siffra drygt 20 procent. Norge har en närsjöfartsstrategi med det uttalade målet att gods ska föras över från väg till sjö eftersom det anses vara avgörande för norsk industri. Även på EU-nivå finns en aktiv policy för att stödja närsjöfarten. I Sverige får vi under året en maritim strategi. Det är glädjande men tempot och radikaliteten måste skruvas upp. För i snabb takt transporteras en allt större del av godset på land och en allt mindre del på vattenvägar.

Överbelastad infrastruktur

Vi ställer inte närsjöfart mot järnväg utan lyfter endast fram det faktum att landinfrastrukturen är överbelastad, att sjövägarna har ledig kapacitet och att det är mycket dyrt att bygga ut järnvägen i den utsträckning som skulle behövas, om man inte utnyttjar sjöfarten mer än idag. Det gäller inte minst i Västra Götalandsregionen. I Transportplanen förslås stora järnvägsinvesteringar till regionen för att transportera gods som till stora delar borde gå till sjöss, antingen raka vägen ut i Europa eller för att lastas om i Göteborgs hamn.

Sverige behöver en strategi för mer sjöfart, för industrin och jobben, för minskad trängseln på väg och järnväg – och för att nå klimatmålen.

Fredrik Svanbom

vd Gävle hamn AB

Curt Nilsson

vd Hargs Hamn AB

Patrik Åman

vd Norrköpings Hamn och Stuveri AB

Carola Alzén

vd Mälarhamnar AB

Erik Froste

vd Södertälje Hamn AB

Erik Zetterlund

vd Oxelösunds Hamn AB

Mest läst