Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Lärlingsutbildningar är ingen generell lösning men kan passa vissa nischade yrkesområden där färdighetsträning på arbetsplatsen spelar stor roll, skriver debattörerna.

Lärlingssystem löser inte industrins behov

Gymnasieutbildning är inte arbete utan utbildning och utbildning behöver inga specialutformade anställningsformer. Däremot behöver utbildning förlagd på arbetsplatser en kvalitetssäkring och bra samverkansformer mellan skola och arbetsplats, skriver Robert Schön, Industriarbetsgivarna, och Tommy Thunberg Bertolone, IF Metall.

Regeringen planerar att den 20 mars lägga fram en proposition till riksdagen om lärlingar. Det kan innebära att riksdagsledamöterna inom kort måste fundera över nyttan av en speciallag för tidsbegränsade lärlingsanställningar.

Det kommande förslaget verkar hänga ihop med en strävan att lägga om ansvar och kostnader för den svenska yrkesutbildningen från skolorna till de enskilda arbetsplatserna. Utbildningsdepartementet talar om att inom snar framtid skapa 30 000 nya lärlingsplatser.

Nej till ny lagreglerad anställningsform

Vi från Industriarbetsgivarna och IF Metall tror inte att omfattande lärlingssystem är lösningen på industrins kompetensbehov och hoppas därför att riksdagen tänker i andra banor. I likhet med Svenskt Näringsliv, LO och många andra inom arbetslivet säger vi nej till en ny lagreglerad anställningsform för lärlingsanställningar. Det tillför inget, men det stökar till för oss som engagerar oss i yrkesutbildningarnas kvalitet.

Svensk arbetsmarknad har en ordning där fack och arbetsgivare kommer överens om formerna för vad som gäller vid anställningar. Modellen fungerar väl och garanterar verklighetsanpassning.

Industriarbetsgivarna och IF Metall har ett yrkesutbildningsavtal som är utformat för att möta arbetsplatsernas behov. Avtalet fungerar också som ett viktigt stöd för gymnasieskolorna i att ge elever utbildning av god kvalitet. Vi menar att lärare och rektorer inte ska behöva medverka i förhandlingar om löner och arbetsvillkor för lärlingsanställningar, detta finns redan reglerat i våra avtal. Det är bättre att skolan fokuserar på utbildningen.

Gymnasieutbildning är inte arbete

Industriarbetsgivarna och IF Metall är överens om att gymnasieutbildning inte är arbete utan utbildning. Utbildningar behöver inga specialutformade anställningsformer. Vad arbetsplatsförlagd utbildning behöver är däremot kvalitetssäkring och fungerande samverkansformer mellan skola och arbetsplats så att elever som går ut gymnasiet kan möta våra företags kompetensbehov.

Därför slår vårt yrkesutbildningsavtal fast att varje elev ska ha rätt till en förankrad och tydligt klargjord utbildningsplan inför den arbetsplatsförlagda utbildningen. På arbetsplatsen ska elever ha tillgång till handledare som deltar i genomförandet av utbildningsplanerna.

Visst kan lärlingsutbildningar vara lämpliga för nischade yrkesområden där färdighetsträning på arbetsplatsen spelar stor roll. Men på en modern och framtidsinriktad arbetsmarknad handlar det om ett begränsat antal yrkesområden som kan motivera lärlingsutbildning i begränsade volymer.

Satsa på teoretisk bredd och god yrkeskunskap

Den verklighet som vi befinner oss i och de utmaningar som vi ser framför oss talar inte för att yrkesutbildningarna ska smalas av mer i alltför unika, nulägesbestämda färdigheter för enskilda arbetsplatsers aktuella behov. För att hållbart klara kompetensförsörjningen behöver landet snarare satsningar på utbildningar som ger såväl god yrkeskunskap som teoretisk bredd. Det underlättar nödvändig rörlighet för arbetstagare inom och mellan branscher. Det ger människor en god grund för vidareutveckling i och utanför arbetslivet.

Vi hoppas att riksdagens ledamöter först och främst ser till arbetslivets och arbetsmarknadens behov och därför avvisar tankarna på statligt reglerade anställningsformer för lärlingar. Vi hoppas att riksdagen, över blockgränserna, i stället inleder ett långsiktigt framåtsyftande och verklighetsanpassat arbete för att Sverige ska kunna möta behovet av kunskaper, färdigheter och kompetens för företagens fortsatta konkurrenskraft.

Robert Schön

Industriarbetsgivarna

Tommy Thunberg Bertolone

IF Metall

Debattörerna ingår i industriarbetsgivarnas kompetensråd

Bild - 2
Bild - 3
  • I juli 2009 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att bland annat lämna förslag till en ny anställningsform för elever inom gymnasial lärlingsutbildning.
  • I april 2010 presenterade den så kallade lärlingsutredningen sitt förslag i betänkandet Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19).
  • Utredningen föreslår en ny lagreglerad anställningsform som ska bygga på ett utbildningskontrakt mellan skola, arbetsplats och elev.
Mest läst