Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

"Länsstyrelsen – Göteborgs stads lydiga redskap"

Länsstyrelsen är statens förlängda arm och ska bevaka länets riksintressen. Men när detta kolliderar med Göteborg kommuns uppfattning viker myndigheten ned sig. Detta är tyvärr ett genomgående drag. Nu senast i fallet med Västlänken, skriver Föreningen Rädda Skansberget.

När man följer hur projektet Västlänken hanteras av Göteborgs kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland känner vi i föreningen Rädda Skansberget! igen väldigt mycket från den strid om Skansberget som pågick under perioden 2000-2008.

Kommunens agerande. Det handlade då om en ny program- och detaljplan för Skansberget som innebar en omfattande bebyggelse på berget. När det gällde Skansberget följde kommunen visserligen formellt sett spelreglerna i form av samråd och utställning, men bara för att sedan strunta i resultatet och visade att hela processen bara var ett spel för galleriet och att utgången var given på förhand.

Allt i princip redan bestämt

När det gäller Västlänken presenterade kommunen ett i stort sett färdigt paket som kommunens invånare fick ta ställning till när allt i princip redan var bestämt. Först då kunde man som enskild göteborgare komma med synpunkter för att mötas av beskedet att det är för sent att ändra på projektets omfattning och utformning.

Gemensamt för de två projekten är den likgiltighet som politikerna visar för vad deras väljare tycker. Detta trots de försäkringar om transparens och demokrati som kommunen utlovat efter alla ”affärer” som kommunen varit inblandad i under senare år.

Länsstyrelsens agerande. I fallet Skansberget ställde sig Länsstyrelsen först avvisande till byggnation av någon omfattning, i såväl programplane- som detaljplaneskedets samråd och utställningar.

Länsstyrelsen betonade Skansen Kronans betydelse som ett riksintresse: ”Skansen Kronan är ett av landets främsta kulturminnen och av riksintresse för kulturmiljövården.” Eftersom detaljplanen enligt Länsstyrelsen innebar en påtaglig skada på riksintresset skulle Länsstyrelsen göra en överprövning av planen. I april 2005 bestämde man sig för att göra den överprövning som man talat om i flera remissvar.

Kohandel med kommunen

Men överprövningen som skulle vara klar hösten 2005 drog ut på tiden. Nu började en kohandel med kommunen. Handläggaren på Länsstyrelsen desavouerades av sina chefer och valde att avsäga sig uppdraget. Länsarkitekten fick inte delta i de överläggningar som cheferna på Länsstyrelsen höll med kommunen.

Projekt Västlänken. När det gäller Västlänken skrev Länsstyrelsen i sitt yttrande i februari 2015 att ”Irreversibla ingrepp med, slutligt borttagande som följd, kommer inom projekt Västlänken att ske i befästningsverk, hamnkanaler, Johannebergs landeripark liksom i park- och allémiljöer. Dessa utgör samtliga en del av grunden i riksintresset Göteborg.”

Länsstyrelsen skriver också att ”Länsstyrelsens bedömning är att järnvägsplanen innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård. I en avvägning mellan riksintresset för kommunikation och riksintresset för kulturmiljövård bedömer Länsstyrelsen att riksintresset för kommunikation ska ges företräde.”

Kommunens ödmjuke tjänare

Länsstyrelsen skall fungera som statens förlängda arm och har som en av sina viktiga uppgifter att bevaka länets riksintressen. Men när detta kolliderar med kommunens uppfattning viker man sig och går kommunen till mötes. Detta är tyvärr ett genomgående drag som skadar förtroendet för myndigheten. Tyvärr har Länsstyrelsen i Västra Götaland i stället för att vara en oberoende myndighet allt mer kommit att framstå som kommunens ödmjuke tjänare!

Att bebyggelseplanerna för Skansberget sedan avbröts år 2008 var inte ett resultat av Länsstyrelsens agerande utan av en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet men också ett resultat av den starka opinionen mot planerna.

Varför skulle inte Västlänken kunna bli föremål för ändringar och justeringar med tanke på den starka opinionen och alla konstruktiva förslag som inkommit?

Anne Svanholm

ordförande Föreningen Rädda Skansberget!

Hans Pagander

sekreterare Föreningen Rädda Skansberget!

Mest läst