Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  IKFF: Alliansen måste synliggöra utrikespolitiken

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  En enad allians och trovärdighet i frågor gällande sysselsättning, som dominerat valdebatten bedöms som avgörande faktorer för det borgerliga blockets framgång. Ett område som dock inte beträtts under valrörelsen är utrikespolitiken, vilken i det närmaste har behandlats som en icke-fråga. Om ett par veckor får alliansen möjlighet att återföra den utrikespolitiska debatten på dagordningen och förverkliga sitt manifest.
  För att uppnå ambitionen: "Sverige ska bättre kunna bidra till frihet, säkerhet, demokrati och välstånd i världen" måste fem punkter särskilt stå i fokus:

  FN-resolutionen 1325
  Antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325, som behandlar hänsyn till kvinnors utsatta situation under krig samt att involvera kvinnor i det fredsförebyggande och konfliktlösande arbetet, är endast ett steg på vägen. Det är av största vikt att Sverige fortsätter verka för kvinnors deltagande och inflytande i förebyggande, hantering och lösning av konflikter. Sverige bör verka för att kvinnors roll som aktörer stärks och att implementeringen av resolution 1325 ger resultat även i praktiken, nationellt såväl som i internationella samarbeten. I somras antogs en handlingsplan för hur Sverige ska bidra till förverkligandet av säkerhetsrådsresolution 1325. Kommer den nya regeringen att fortsätta implementeringen av denna handlingsplan?

  Ökat fokus på förebyggande av väpnade konflikter
  Väpnade konflikter kan förebyggas och detta bör vara en prioritet i svensk politik. Trots vetskapen om att väpnade konflikter utgör det största hindret för utveckling i fattiga länder fördelas resurserna inte i enlighet med detta. Riksdagen har i Politik för global utveckling understrukit vikten av att arbeta förebyggande och Sverige måste verka för att orsakerna bakom konflikter identifieras och bemöts på ett tidigt stadium, innan väpnade strider brutit ut. Kommer den nya regeringen att vara pådrivande i denna fråga?

  Ökat stöd till, och samarbete med, det civila samhället lokalt, nationellt och internationellt
  För att en hållbar fred skall kunna skapas måste den politik som bedrivs förankras i befolkningen. I Sverige finns ett rikt civilsamhälle vilket behöver ges tillträde till det politiska rummet och möjlighet att påverka den utrikespolitiska dagordningen. De politiska partierna måste i ökad utsträckning inbjuda till debatt och skapa forum för samtal och diskussion. Civilsamhällets organisationer besitter ofta stor kunskap och insikt i de områden inom vilka det verkar, och agerar även som en kanal mellan befolkning och beslutsfattare. Hur avser alliansen försäkra att den politik som förs är förankrad i det civila samhället och att dess kunskaper används?

  Vara ledande i nedrustningen och avvecklandet av kärnvapen
  Sverige har länge intagit en framträdande roll i kampen för en nedrustning och avvecklig av kärnvapen. Den nya regeringen bör arbeta aktivt för att fortsätta med detta arbete men också för att göra Europa till en kärnvapenfri zon. Det hot som kärnvapen utgör är oacceptabelt och Sverige som ett neutralt och alliansfritt land bör fortsätta arbeta i spetsen för att nedrustningsarbetet fortskrider. Kommer detta arbete att prioriteras?

  EU och de europeiska länderna skall verka fredsfrämjande och använda sin expertis inom det säkerhetspolitiska området för att förebygga konflikter
  En utökning av den verksamhet Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) bedriver; uppmärksammandet av tidiga varningssystem och indikatorer samt agerade i form av förebyggande åtgärder, skulle resultera i stora vinster - både ur ett mänskligt och ett ekonomiskt perspektiv.

  Sverige bör verka för ett EU som tar globalt ansvar vid förebyggandet av konflikter och tydliggöra behovet av ett FN-mandat vid fredsskapande insatser. Hur avser alliansen arbeta med denna fråga?
  Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) anser att ovanstående punkter måste prioriteras för att skapa hållbar fred och minska fattigdomen i världen. Vi ber därför om ett tydligt svar och en konkret plan för hur alliansen planerar att arbeta för dessa punkter.

  AnnaLisa Eneroth
  ordförande, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet
  Lisa Hagström
  förbundssekreterare, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet