Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Vi förväntar oss att de styrande politikerna sätter sig in i delprojekten i Västsvenska infrastrukturpaketet och fattar beslut om långsiktigt hållbara åtgärder. Då faller planerna på att bygga ut Hjuviksvägen, skriver debattörerna.

Ett olönsamt och ogenomtänkt projekt

Ett snabbt genomförande av Västsvenska infrastrukturpaketet tycks vara överordnat allt annat. Utbyggnaden av Hjuviksvägen, som är en del av paketet, är olönsamt och kommer att bilda en massiv barriär genom samhällena längs vägen, skriver Mats Thelin, Nätverket Hjuviksvägen.

Hela 34 miljarder kronor av offentliga medel har avsatts till Västsvenska paketet som bland annat inkluderar ett antal vägprojekt inom och kring Göteborgs stad. Riksrevisionens nyligen genomförda granskning visar att flera av åtgärderna inom paketet är ineffektiva och samhällsekonomiskt olönsamma. Vi vill som direkt berörda av ett av delprojekten, utbyggnaden av Hjuviksvägen, ytterligare belysa vilka konsekvenser som politikernas sätt att hantera frågan riskerar att få.

Ett snabbt genomförande av Västsvenska paketet tycks vara överordnat allt annat och då ges det inte utrymme för tjänstemän och politiker att närmare sätta sig in i projekten eller att överväga alternativa lösningar. Den styrande majoriteten i Göteborgs kommunstyrelse fattar bristfälligt underbyggda beslut vilket, förutom ekonomiska förluster, riskerar att leda till att vår stad och boendemiljö påverkas negativt.

Ett aktuellt exempel är förslaget om utbyggnad av Hjuviksvägen, del av väg 155 på västra Hisingen. Man föreslår att den nu tvåfiliga vägen skall byggas ut till en väg med tre till fem körfält tvärs igenom de tätbebyggda bostadsområdena i Hällsvik, Hästevik, Hjuvik och Lilla Varholmen. Barriäreffekten skulle bli massiv när bebyggelsen delas i två delar. I princip blir det omöjligt att passera över vägen, inte minst för alla barn och ungdomar som dagligen rör sig till och från förskolor, skolor och idrottsanläggningar. Större intrång på och inlösen av ett tjugotal fastigheter blir ytterligare en konsekvens.

Kommunstyrelsen har bifallit förslaget trots att boende i berörda områden och en enig stadsdelsnämnd inom Västra Hisingen kraftfullt motsatt sig planerna. Trafikverkets egen utredning visar att åtgärderna kommer att ha mycket begränsad och kortsiktig effekt. Redan inom ett par år efter genomförd utbyggnad kommer Hjuviksvägen kapacitet åter vara otillräcklig och en ny väg behöver byggas förbi bostadsområdena. Projektet innebär också en samhällsekonomisk förlust där varje insatt krona beräknas ge 80 öre tillbaka, det vill säga en kalkylerad 20-procentig förlust för skattebetalarna.

Beslutet innebär att kommunstyrelsen bortser från slutsatserna i tidigare utredningar rörande väg 155 där bland andra Vägverket och Chalmers förordar en ny dragning av den aktuella vägsträckan. Studierna visar att ett alternativ med en ny vägsträckning samt flytt av färjeläget skulle ge en samhällsekonomisk vinst om två kronor per insatt krona. En ny väg kan dessutom i framtiden ansluta till den bro till Öckerö kommun som med all sannolikhet kommer att byggas. Utredarnas bedömning är att detta är den absolut bästa lösningen. En investerad skattekrona skulle ge fyra tillbaka.

Människofientliga miljöer

Vi förväntar oss nu att de styrande politikerna tar sitt ansvar genom att sätta sig in i de olika delprojekten inom Västsvenska paketet och att man därefter förmår att fatta beslut om långsiktigt hållbara åtgärder. Förutom att se till förbättrade villkor för kommunikation och transporter måste de ansvariga också väga in faktorer som effektiv användning av skattemedel samt värnande om kommuninvånarnas intresse av god livs- och boendemiljö. Risken är annars att Västsvenska paketet kan bli en upprepning av 1960- och 1970-talets miljonprogram då politikerna i sin ambition att lösa bostadsbristen forcerade fram beslut som gav oss människofientliga miljöer som man sedan tvingades bygga om med hjälp av nya skattemiljarder.

Mats Thelin

Nätverket Hjuviksvägen

Bild - 2

Västsvenska infrastrukturpaketet innebär att hela väg 155 ska byggas om.

Mest läst