Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Gör något åt kommunens dåliga arbetsmiljö

Det rödgröna styret har misslyckats med att utveckla en välfungerande arbetsmiljö. Nu behövs det krafttag för att ge stadens personal rätt förutsättningar för att utföra sitt jobb eftersom bristerna ger konsekvenser som går ut över kvalitet och service i verksamheten, skriver Axel Josefson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den senaste tiden har media (GP), satt ljuset på frågan om medarbetare som erbjuds avgångsvederlag. Enligt uppgifter betalades avgångsvederlag ut i 158 fall till en kostnad av 30,6 miljoner kronor förra året. Jämfört med år 2016 var det en ökning med 40 fall. Detta är oroväckande och jag kommer därför att lägga ett uppdrag i personalutskottet för att få belyst frågan. Göteborgs stad behöver gå till botten med frågan för att förstå de bakomliggande orsakerna som har bidragit till den negativa utvecklingen.

Långtgående konsekvenser

En undermålig arbetsmiljö har långtgående konsekvenser inte bara för den personliga hälsan och trivseln på jobbet, utan den påverkar även i andra led som möjligheten att rekrytera och behålla personal. Personalkontinuitet är en viktig faktor som påverkar kvaliteten i verksamheterna både innehållsmässigt men också rent ekonomiskt. Till exempel kostar en nyrekrytering i äldreomsorgen i genomsnitt 100 000 kronor.

Vi har också de senaste dagarna nåtts av uppgiften från en facklig undersökning om att var tredje som jobbar inom äldreomsorgen vill sluta. I kombination med kommunens egen enkät, den så kallade medarbetarenkäten framträder en bekymmersam bild. Medarbetarenkäten visar att 50 procent av personalen ser små möjligheter att påverka arbetsbelastningen och lika stor andel ser liten möjlighet till utveckling på jobbet. 40 procent uppger att de saknar stöd av sin chef.

Mycket av ansvaret faller tillbaka på det rödgröna styret av nämnder och bolag. Vi ser att chefer i många fall inte har de resurser och befogenheter som motsvarar det ansvar som de har för arbetsmiljön. Den förändring som måste ske handlar till stor del om att komma bort från en odefinierad projektorganisation till en miljö där ansvar och roller är tydliggjorda. Med kända förutsättningar följer trygghet och stabilitet som utgör grunden för en kultur där medarbetare växer. En sådan utveckling är nödvändig för att rektorer ska kunna leda skolan på bästa sätt och för att undersköterskor och övriga medarbetare ska trivas på jobbet.

Nio månader har gått

För att ändra på situationen och stärka första linjens chefer har det vidtagits vissa åtgärder, bland annat ska metodstödet utvecklas för att förvaltningar och bolag ska kunna analysera och bedöma chefernas förutsättningar att axla arbetsmiljö- ansvaret i förhållande till resurser. Det har även fattats beslut om en översyn i syfte att säkerställa att första linjens chefer har förutsättningar där ansvar och befogenheter följs åt. Det har nu gått nio månader sedan dessa beslut togs i juni 2017 och jag tycker att det är dags för att återrapportera detta och där jag förväntar mig påtagliga förbättringar.

Vad är egentligen problemet när beslut är tagna och det finns en arbetsmiljölagstiftning?

Det finns fler beslut som syftar till en bättre arbetsmiljö. I november antog kommunfullmäktige en plan som heter just ”Göteborgs stads plan för att förbättra arbetsmiljöarbetet och minska sjukskrivningstalen 2018-2019”. Arbetet behöver få fäste och fart. Sedan ännu längre tillbaka finns dessutom beslut om att utveckla ett erbjudande om förmåner till anställda. Förmånserbjudandet ska vara likvärdigt över staden och fungera som ett menyval. Att ta fram ett erbjudande om förmåner har pågått länge och behöver komma på plats.

Politiskt ledarskap saknas

Med tanke den rådande situationen där signaler vittnar om en icke fullgod arbetsmiljö skulle man kunna tro att det inte fanns beslut om åtgärder som syftar till en förbättring. Vad är egentligen problemet när beslut är tagna och det finns en arbetsmiljölagstiftning?

Som jag ser det saknas ett tydligt politiskt ledarskap. Ett ledarskap som prioriterar, leder och följer upp såväl beslut som väsentliga frågor. Ett ledarskap som aktivt använder ett redskap som Medarbetarenkäten, analyserar resultat och inte endast konstaterar utfall. Ett ledarskap som är engagerat och närvarande så att fler i förlängningen ska vilja söka sig till Göteborgs stad och vilja jobba i staden. Det är dags för en förändring och ett nytt styre i Göteborg.

Axel Josefson (M)

oppositionsråd Göteborg

Läs mer om Debatt: Kommunens arbetsmiljö
Mest läst