Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Expertis krävs. Vi kräver att ordentligt utbildade arborister gör en oberoende undersökning av de träd som Park- och naturförvaltningen vill fälla, skriver debattören.

Debatt: Fäll inte ett träd till på godtyckliga grunder

Park- och naturförvaltningen planerar att fälla drygt 600 träd i Göteborg men saknar seriösa underlag för beslutet. Nu krävs en oberoende undersökning av träden utförd av utbildade arborister innan fler träd fälls, skriver Patricia Bergenhem.

Park- och naturförvaltningen (Ponf), Göteborgs kommun, planerar att föryngra stadens trädbestånd. Man vill fälla totalt över 600 av stadens gamla träd och ersätta dem med nya. Flera gamla, vackra, stabila träd har redan fällts i centrala Göteborg. I planen ingår bland annat att ta ner samtliga lindar i alléerna på Vasagatan och Linnégatan och ersätta dem med nya trädarter.  

Som främsta skäl till att helt renraka dessa alléer anger Ponf att träden är i så dåligt skick att de kan bli farliga för allmänheten. Detta samtidigt som man från kommunens sida inte kan uppvisa en fullständig inventeringsrapport över de träd man vill fälla; inga ordentliga besiktningar (med till exempel tomografi) är gjorda för respektive träd.

På Vasagatan har tre träd hunnit fällas och stubbarnas snittytor visar att de var fullt friska och saknade håligheter.

Planerna på trädfällningarna har fått människor att reagera starkt och många har protesterat.

Har ansvariga i kommunen glömt almstriden i Stockholm? Har man inte hört talas om den så kallade TV-eken i samma stad? Människor har relationer till gamla träd, de väcker känslor. Därför är det ytterst förvånande och mycket beklagligt att göteborgarna inte har fått vara med i en demokratisk process och i god tid fått säga sitt om förvaltningens trädplaner. I stället har besluten fattats över huvudet på medborgarna. 

Har tryckt på pausknappen

Protesterna tycks ha fått Park- och naturförvaltningen att förstå vikten av en medborgardialog, varför man nu har tryckt på pausknappen, åtminstone för Vasagatans och Linnégatans träd. Dock har man fortsatt fälla träd på andra håll i staden, bland annat på Vegagatan.  

Vi som protesterar menar att de planerade trädfällningarna strider mot Göteborgs kommuns trädpolicy där det bland annat står att kommunen har som mål att värna om kulturhistoriskt värdefulla träd och trädmiljöer. Vi hänvisar också till Sveriges Arboristförbunds ställningstagande i frågan. Dessa trädexperter säger följande om Göteborgs stads trädplaner: […] att man så lågt värdesätter sitt gamla trädbestånd och inte lägger resurser på att bevara och underhålla dem är att frånta staden och kommande generationer en kulturell, biologisk och ekonomisk tillgång som inte kan åstadkommas med annat än tid. 

Oberoende undersökning

Vi kräver därför att ordentligt utbildade arborister gör en oberoende undersökning av de träd som Ponf vill fälla. Vi vill inte se ett enda träd till i Göteborg fällas på godtyckliga grunder. Vasagatans och Linnégatans första lindar planterades på 1800-talet. Det har med andra ord tagit de äldsta träden mycket lång tid att bli så stora och praktfulla som de är i dag.

Det för mig kanske allra tyngsta argumentet mot alla fälla lindarna där är att nyplanterade träd (oavsett art) aldrig kommer att kunna växa sig så stora som de som står där i dag är, detta på grund av att miljöförutsättningarna är betydligt sämre än vid förra sekelskiftet. Att såga ner dessa alléer är inte bara inhumant, det är också ekonomiskt och ekologiskt oförsvarbart. Under perioden 2011–2014 har 24 miljoner kronor tillskjutits för arbetet med förvaltningens trädföryngringsprojekt, och de gamla träden utgör viktiga biotoper och bidrar till ekologisk mångfald i staden. På Vasagatan hyser de gamla lindarna så ovanliga gäster i stadsmiljö som fridlysta fladdermöss.  

Vi som protesterar vill att Ponf – efter besiktning med vetenskapligt beprövade metoder – successivt tar bort träd i staden som utgör en omedelbar fara för allmänheten. Vad gäller Vasagatan och Linnégatan så vill vi se att kommunen där ersätter nedtagna träd med nya lindar och därmed bevarar de kulturhistoriskt unika miljöerna på Vasagatan och Linnégatan. 

Mot denna bakgrund vill jag också påminna allmänheten om att den planerade järnvägstunneln som går under namnet Västlänken kommer att dras mitt i centrala Göteborg, bland annat genom Vallgraven och Nya allén. Hur många av alléns gamla vackra träd kommer att behöva offras för Västlänken?

Patricia Bergenhem

psykolog och journalist

medlem i nätverket Rädda Linnégatans lindar

Bild - 2
Patricia Bergenhem psykolog och journalist medlem i nätverket Rädda Linnégatans lindar
Mest läst