Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
För fyra år sedan föreslog en statlig utredning att införa nettodebitering vilket välkomnades av i princip samtliga remissinstanser, skriver debattörerna.

Dags att införa nettodebitering av el

Solceller står för den snabbaste utbyggnaden av ny elproduktionskapacitet i Europa och globalt bedöms solkraft komma ikapp vindkraften under 2012. Även Sverige kan ta del av utvecklingen och låta tillfälliga elöverskott från småskaliga solcellsanläggningar kvittas mot egen elanvändning. Sådan nettodebitering förordades av en statlig utredning redan för fyra år sedan, skriver Per Langer och Lars Andrén.

Under de senaste fyra åren har priset för att producera el med solceller halverats och den globala produktionskapaciteten har fördubblats varje år. Energimyndigheten har i en nyligen publicerad rapport konstaterat att utvecklingen sammantaget ger ”stor anledning att ompröva potentialen för solel i Sverige samt att överväga olika utvecklingslinjer”.

Faktum är att det finns en stor potential för solel även i Sverige. Förutom den omedelbara nyttan med tillförseln av mer förnybar och klimatneutral energi, så är det ett känt faktum att de som investerar i egen mikroproduktion blir mer medvetna om hur man använder el mer effektivt.

Under de senaste åren har energibranschen med Fortum i spetsen börjat ersätta producenter av småskalig vind- och solel för den el som levereras in på nätet. Men det är fler som vill bli elbolagsdirektörer och det är här nettodebiteringen, det vill säga att producenten betalar för sin nettoanvändning inom ett visst tidsintervall, kommer in. Det gör att alla egenproducerade kilowattimmar inom tidsintervallet är värda de sammanlagda rörliga kostnaderna för el och elnät, inklusive energiskatt och moms.

Utreds igen

För fyra år sedan föreslog en statlig utredning att införa nettodebitering vilket välkomnades av i princip samtliga remissinstanser. Remissvaren visade också att varken elsystemet i sig eller elmarknadens aktörer har några problem att hantera nettodebitering. Därefter har nettodebitering utretts i flera instanser och ett snabbt införande har beskrivits som en högt prioriterad energi- och klimatpolitisk åtgärd av bland annat en närings-, en miljö- och en energiminister.

Trots detta har inget hänt på fyra år! Den avgörande orsaken tycks vara att regeringen oroar sig för att nettodebitering kan strida mot EU:s regelverk. Frågan som diskuteras gäller hur man ska kunna befrias från energiskatt och moms på el som tas emot från elnätet genom att leverera ut motsvarande mängd el till elnätet vid ett annat tillfälle.

Faktum är att Danmark, som har nettodebitering sedan 1998, redan har visat att detta är möjligt. Danmarks system anmäldes tidigt till EU-domstolen, vars utslag blev en friande dom. Några statsfinansiella invändningar finns inte heller, eftersom det direkta bortfallet av skatteintäkter beräknas uppvägas av momsintäkter från ökade installationer.

Får inte fördröjas

Nu har energiminister Anna-Karin Hatt (C) och finansminister Anders Borg (M) meddelat att regeringen tillsatt ännu en utredning, med planerad redovisning ”före sommaren 2013”. Vi uppmanar därför ministrarna att begära en delredovisning av utredningen före årsskiftet. Detta för att säkerställa att utredningen verkligen besvarar de frågor som återstår för att skapa ett effektivt system för den framtida elmarknaden och för att påskynda beslutsprocessen.

Införandet av nettodebitering får inte fördröjas ytterligare. Intresset hos såväl elmarknadens aktörer som de företag och hushåll som vill investera i egen mikroproduktion måste tas tillvara.

Per Langer

vd Fortum Sverige

Lars Andrén

ordförande Svensk Solenergi

Bild - 2
Per Langer vd Fortum Sverige Lars Andrén ordförande Svensk Solenergi
Bild - 3

Regeringens utredare ska ta fram lagförslag om införandet av ett system för nettodebitering som även omfattar kvittning av energi- och mervärdesskatt. Med nettodebitering avses här ett system där den förnybara el som privatpersoner eller företag med mikroproduktion producerar och överför till elnätet kvittas mot annan el som de tar emot från elnätet. Syftet med ett sådant system är främst att stärka elkonsumenternas ställning på elmarknaden genom att underlätta för enskilda att leverera sin egenproducerade förnybara el till nätet. Uppdraget ska redovisas senast den 14 juni 2013.

Mest läst