Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Genom att lånefinansiera behöver göteborgarna inte gå i ovisshet om och när det kommer nya järnvägsstationer som servar de centrala delarna av staden, skriver debattörerna.

Bygget går fortare med lånade pengar

Lånefinansiering är en belastning, anser debattören Peter Danielsson. Men det är i själva verket ett sätt att snabbare få tillgång till de nyttor som följer med Västsvenska paketet, skriver regionchef Håkan Wennerström och projektchef Bo Larsson vid Trafikverket.

I sin artikel den 14 december påpekar debattören Peter Danielsson att statlig infrastruktur huvudsakligen finansieras direkt från statsbudgeten och att Västsvenska paketet till stor del finansieras på ett annat sätt, bland annat genom lån. Det är korrekt och Peter Danielsson använder det för att ifrågasätta finansieringen av Västsvenska paketet.

Samma fakta kan betraktas ur flera synvinklar. Lånefinansiering är inget konstigt. Var och en som har snuddat vid tanken på att bygga ett hus vet att man skulle kunna bygga bit för bit i den takt som man får in pengar. För ett hushåll med normalinkomst kunde det då bli fråga om en byggtid på tiotals år. Alternativet är att låna pengar, få huset byggt inom loppet av något år och sedan betala ränta på lånet.

Staten använder sig av bägge metoderna för att investera i infrastruktur. Direktfinansiering är det vanligaste. Men utan lånefinansiering hade vi inte kunna bygga de avslutande etapperna på E6 genom Bohuslän i den takt som nu är möjlig. Inte heller hade fyrfältsvägen mellan Agnesberg och Älvängen stått klar, det är en del av den nya och säkrare förbindelse som invigdes i början av december mellan Göteborg och Trollhättan. Det är nyttor som kommer Västsveriges medborgare till del mycket tidigare än vad som annars hade varit fallet.

För Västsvenska paketets del innebär lånefinansiering att det går att göra en tidplan för när satsningarna ska bli verklighet. Göteborgarna behöver inte gå i ovisshet om och när det kommer nya järnvägsstationer som servar de centrala delarna av staden. Västtrafik vet när kapaciteten för järnvägstrafiken kommer att utökas på Göteborgs centralstation. Näringslivet vet när det kommer ännu en förbindelse förbi Göta älv och därmed mindre risk för störningar i vägtrafiken till exempel när det krävs stora arbeten på Älvsborgsbron eller i Tingstadstunneln.

Mer än en statlig angelägenhet

Parterna i Västsvenska paketet, det vill säga de valda församlingarna i Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad samt statens företrädare Trafikverket, enades redan från början om att ta upp lån för att komma igång med arbetena och att räntan skulle betalas av trängselskatten. Det står i avtalet från 2009 och är därmed ingen nyhet. Avtalet finns, jämte andra dokument, på www.vastsvenskapaketet.se.

Det kan också vara värt att nämna att satsningarna inom Västsvenska paketet görs både i det statliga väg- och järnvägsnätet, i Göteborgs Stads gatunät, på vissa gator i Mölndal, Partille och Härryda samt längs pendlingsstråk in mot Göteborg. Det är således ingen isolerad, statlig angelägenhet.

Peter Danielsson skriver att det så kallade förstärkningsalternativet skulle vara en rationell ersättning för Västlänken, den blivande pendeltågstunneln under Göteborg. Förstärkningsalternativet skulle omfatta ännu en tunnel för järnväg mellan Olskroken och Almedal samt minst 10 nya spår på Göteborgs centralstation. De studier som Banverket, nu Trafikverket, har gjort genom åren började med ett helt spektrum av idéer. Efterhand har de olika utredningsskedena skalat bort alternativ och mejslat ut det som bäst lever upp till de mål som har satts upp för en ny anläggning.

Ökar tillgängligheten

En ny lösning för järnvägen ska öka möjligheterna till pendling i Västsverige och därmed göra jobb och utbildningar mer tillgängliga. Den ska öka kapaciteten i det västsvenska järnvägssystemet. Den ska göra det möjligt att pendla med tåg direkt till och från fler ställen i Göteborg utan byte. Den ska skapa fler bytespunkter, så att inte alla resenärer behöver trängas på en och samma station när de ska byta förbindelse. Och den ska åstadkomma de här sakerna utan att ta ifrån centrala Göteborg ytor som i stället kan användas för bostäder, arbetsplatser och handel.

Det alternativ som bäst lever upp till målen har visat sig vara Västlänken. Förstärkningsalternativet höll inte måttet.

Håkan Wennerström

regionchef

Bo Larsson

projektchef

Trafikverket

Bild - 2
Bild - 3

Västsvenska paketet ska bidra till ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige. Det omfattar nya busskörfält, längre plattformar för pendeltåg, nya pendelparkeringar för cykel och bil, nya gång- och cykelbanor, ny knutpunkt för kollektivtrafiken i Gamlestaden, etc.

  • Trängselskatt. Införs den 1 januari 2013.
  • Marieholmstunneln, en ny vägtunnel under Göta älv. Beräknas klar 2020.
  • Ny Götaälvbro. Beräknas klar 2020.
  • Västlänken, pendeltågstunnel under Göteborg med nya stationer vid Centralstationen, Korsvägen och Haga. Beräknas klar omkring 2027.
Mest läst