Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Borg räknar med lägre tillväxt

  Regeringen sänker kraftigt sin prognos för den svenska tillväxten och räknar nu med att bruttonationalprodukten (BNP) växer med endast 2,5 procent i år, 3,9 procent 2011 och 3,5 procent 2012.

  Det framgår av finansplanen i den ekonomiska vårpropositionen.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  I sin förra prognos, som presenterades i slutet av januari, spådde regeringen att BNP skulle växa med 3,0 procent i år och med 3,6 respektive 3,2 procent åren därefter.

  Arbetslösheten kommer enligt finansplanen att nå en topp på 9,2 procent i år, för att sedan falla till 8,8 procent 2011 och 8,0 procent 2012. Detta innebär en mer positiv bedömning för 2010 än i januari.

  Konsumentpriserna väntas stiga med 1,3 procent i år, 1,6 procent nästa år och 2,2 procent 2012.

  Prognosen för de offentliga finanserna skruvas upp ytterligare.

  Offentliga sektorn

  Enligt finansplanen väntas den offentliga sektorns finansiella sparande, i procent av BNP, uppgå till –2,1 procent 2010 och –1,0 procent 2011. Därefter beräknas de offentliga finanserna nå balans och under 2012 väntas det finansiella sparandet landa på 0,4 procent.

  Det finansiella sparandet är skillnaden mellan den offentliga sektorns inkomster och utgifter.

  I och med den nya prognosen gör regeringen ungefär samma bedömning av tillväxtutsikterna som statliga Konjunkturinstitutet (KI).

  KI spådde i sin senaste rapport om konjunkturläget, som publicerades för ett par veckor sedan, att BNP växer med 2,4 procent i år och 3,8 procent 2011.

  Klarat krisen bättre

  Enligt finansminister Anders Borg tyder mycket på att Sverige har klarat krisen bättre än många andra länder, tack vare en ”ansvarsfull finanspolitik”.

  ”Men ekonomin är fortfarande bräcklig och vissa grupper har drabbats hårt av krisen. Dessutom är det viktigt att se till att arbetslösheten inte biter sig fast på en hög nivå. Detta gör att vi även i samband med denna vårproposition föreslår ett antal åtgärder för att fortsätta att minska krisens effekter och vårda återhämtningen i ekonomin”, skriver Borg i ett pressmeddelande.

  Begränsat utrymme

  I propositionen konstaterar regeringen att det finns ”ett begränsat utrymme för permanenta reformer för 2011”.

  Det avgörande är nu enligt regeringen att säkra att jobben kommer tidigt under återhämtningsfasen, och att flaskhalsar inte hindrar en stark och snabb sysselsättningstillväxt.

  ”Arbetslösheten har stigit i krisens spår och det är centralt att hindra att den biter sig fast på hög nivå”, heter det.

  Anders Borg konstaterar att en förutsättning för att de offentliga finanserna ska förbättras i den takt som regeringen förväntar sig är att tillfälliga krisåtgärder avvecklas när konjunkturen förbättras.

  ”Det är viktigt av flera skäl att vi kommer tillbaka till överskott i de offentliga finanserna. Att kunna möta kommande lågkonjunkturer från en stark position är ett sådant. Ett annat är att respektera de mål som vi satt upp och på så sätt värna förtroendet för finanspolitiken och hållbara finanser på sikt”, skriver Borg i pressmeddelandet.

  Regeringen räknar med löneökningar i år på 2,3 procent. Därefter väntas lönerna öka med 2,5 procent 2011 och 2,9 procent 2012.

  Det viktigaste nu är att säkra att jobben kommer tidigt i återhämtningar och att flaskhalsar inte hindrar en stark och snabb tillväxt av sysselsättningen, enligt regeringen.

  Riktade insatser i Västsverige

  Därför kommer riktade insatser till äldre, skolungdomar och till Västra Götalandsregionen som särskilt påverkats av krisen.

  Revisionsplikten för mindre företag slopas och momsredovisningen förenklas,

  De ljusare bedömningarna av utvecklingen gör att det, enligt regeringen, inte behövs några ytterligare större åtgärder för att dämpa fallet i sysselsättning. Det skriver finansministern i ett avsnitt om vad regeringen anser bör göras på arbetsmarknaden för att säkra en god utveckling.

  Det är svårt, heter det, att bedöma hur mycket ledig kapacitet det finns i näringslivet.

  ”Det innebär att det även är svårt att bedöma företagens behov av att öka antalet anställda när produktionen tar fart”, skriver regeringen som ändå tror att sysselsättningen tar fart under året och att arbetslösheten börjar minska.

  Risker

  Regeringen konstaterar i propositionen att det, samtidigt som återhämtningen blir allt tydligare, finns risker för en sämre utveckling.

  ”Många länder med växande underskott och skulder måste genomföra omfattande saneringar av de offentliga finanserna samtidigt som räntorna väntas stiga. Stora stimulans- och stödåtgärder måste fasas ut i en välavvägd takt”, skriver regeringen.

  De flesta förslag som finns i vårpropositionen har regeringen redan presenterat.

  De viktigaste är: Sänkt skatt för pensionärer, höjt flerbarnstillägg, tillfällig sommarsatsning för skolungdomar, temporärt kortare kvalificeringstid för nystartsjobb för äldre, yrkeslegitimation för lärare och förskollärare, nationell planeringsram för transportsystemet, tidigareläggning av infrastrukturåtgärder, förstärkta insatser till Västra Götaland, slopad revisionsplikt och förenklad momsredovisning.

  Skatt på vattenkraft

  Regeringen aviserar en höjning av fastighetsskatten på vattenkraftverk till 2,8 procent från 2011. Det främsta skälet till höjningen är att den, tillsammans med höjd stämpelskatt på fastigheter för juridiska personer, ska betala regeringens förslag att slopa revisionsplikten för mindre företag.

  En proposition utlovas till senare i år om fastighetsskatten på vattenkraftverk.

  För närvarande är skatten tillfälligt höjd till 2,2 procent, från 1,7 procent.

  Höjningen av den beräknas ge ett tillskott till statskassan på 600 miljoner kronor per år från 2011. Enligt regeringen är den höjda skatten också ett sätt att beskatta extravinster som kraftbolagen gjort på grund av att elpriset har stigit mycket, utan att kostnaderna för att producera el med vattenkraft har gjort det.

  Extra till Finansinspektion

  Finansinspektionen får 20 miljoner kronor extra i år och lika mycket nästa år. Den temporära förstärkningen motiveras med det omfattande arbetet som pågår i krisens spår med att stärka regelverk och tillsyn.

  Mer till migrationsverket

  I tilläggsbudgeten för 2010 får Migrationsverket ytterligare 940 miljoner kronor för att klara ökade kostnader för ersättningar och bostäder till bland andra asylsökande. De asylsökande har blivit fler än vad regeringen räknade med i höstas, i budgeten för 2010.

  Till stor del finansieras det genom att anslaget för bistånd minskas med 520 miljoner.

  Anslaget som betalar offentliga biträden i utlänningsärenden ökas med 184 miljoner.

  Extra till försäkringskassan

  Försäkringskassan får, enligt förslaget till tilläggsbudget för 2010, ytterligare 285 miljoner kronor för att klara verksamheten. I budgeten i höstas fick Försäkringskassan ett tillskott på 600 miljoner, men sedan dess har myndigheten begärt mer pengar. I första hand ska de nya pengarna användas till att handlägga fler ärenden om aktivitetsstöd.

  Totalt uppgår Försäkringskassans anslag för i år därmed till nästan 7,5 miljarder kronor.

  Överskottsmål

  Regeringen föreslår i vårpropositionen en ändring i lagen om statsbudgeten. Förslaget innebär att regeringen blir skyldig att för riksdagen föreslå ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande, det så kallade överskottsmålet.

  Regeringen ska också, enligt förslaget, vid minst två tillfällen under budgetåret redovisa för riksdagen hur detta mål uppnås. Hur stort överskottet ska vara skrivs inte in i lagen.

  Vapenexport

  Den nya myndighet som ska stödja den svenska vapenexporten och som aviserades i förra årets budgetproposition beräknas kunna starta den 1 augusti i år. Den får 38 miljoner kronor. Pengarna vill regeringen ta från anslagen för materielanskaffning, Totalförsvarets forskningsinstitut och anslaget för internationellt materielsamarbete.

  Asylsökande

  Det ökade antalet asylsökande gör att regeringen vill höja anslaget för offentligt biträde och tolkar i utlänningsärenden med nästan 200 procent, med 184 miljoner kronor från dagens dryga 93,3 miljoner.

  /TT

  Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.