Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Bevara Sjöbergens naturområde

Sjöbergens naturområde i stadsdelen Majorna står nu inför hotet att försvinna på grund av starka exploateringsintressen. Låt oss behålla denna gröna, natursköna lunga, skriver bland andra Anna Sandin, Sjöbergen Södra odlarförening.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Brukare och allmänhet som vistas i området samt berörda organisationer är starkt kritiska till det förslag som skulle innebära att ett unikt grönområde för alltid går förlorat. På platsen bedrivs odling och djurhållning sedan 1940-talet, totalt finns ca 50 djurgårdar och drygt 280 odlingslotter.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Sjöbergen är ett område med stora naturvärden. Det finns en rad skyddsvärda arter på platsen, bland annat de rödlistade växterna kalvnos och hjärtstilla, de rödlistade fåglarna turkduva och mindre hackspett, flera rödlistade skalbaggar, större vattensalamander som är listad i EU:s habitatdirektiv och rikligt med grodor och paddor. I området har över 70 olika fågelarter identifierats.

På djurgårdarna finns duvor, bin, kaniner och dvärghöns samt utrotningshotade lantraser, bland annat genbankshöns med den mest hotade arten gammelsvensk dvärghöna.

Det finns ett tydligt kretsloppstänkande bland odlare och djurägare då djurspillning och trädgårdsavfall återanvänds på odlingslotterna. Området har utöver sin rika biodiversitet även höga sociala värden då det är en naturlig mötesplats för brukarna och allmänheten som tar sig dit för promenader eller kontemplation. Personer med funktionshinder samt skol- och förskolebarn vistas ofta i naturområdet.

Genom området löper Hälsans stig som bildats genom initiativ från Hjärt- och lungfonden för att öka tillgängligheten till området. Sjöbergen är en liten fridfull och vacker värld för sig, rik på natur-, kultur-, och sociala värden. För människorna som nyttjar eller besöker Sjöbergen skulle livskvaliteten minska avsevärt om detta naturområde försvann eller naggades i kanten.

Klassat som grön- och rekreationsområde

Enligt Göteborgs översiktsplan är området klassat som grön- och rekreationsområde samt område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och kulturlandskap. Sjöbergen ligger inom det område som enligt översiktsplanen klassificeras som Mellanstaden och här skall man enligt planen ta tillvara på värdefulla grönområden och gröna stråk. I översiktsplanen talas det generellt om att främja utveckling av stadsnära odling och bildandet av nya ekologiska kolonistugeområden.

Fastighetskontoret har i samarbete med Stadsbyggnadskontoret och Park- och Naturförvaltningen under 2008 utvecklat dessa möjligheter och lokaliserat områden för nya kolonistugor och odlingar.

I de rödgrönas budgetförslag för Göteborg 2012 talas det tydligt om att Göteborgarna ska ha tillgång till parker och naturområden eftersom de har en positiv inverkan på människors välbefinnande. Dessa gröna ytor ger möjlighet till rekreation, rehabilitering samtidigt som den främjar den biologiska mångfalden.

För att skydda den biologiska mångfalden vill man skapa nya naturreservat och Sjöbergen skulle definitivt kunna kvalificera sig i detta sammanhang.

Enligt Park- och naturförvaltningen räknas Sjöbergen som ett av 23 viktigaste naturområden i Göteborg. Länsstyrelsen har 2003 pekat ut Sjöbergen som ett värdefullt och skyddsvärt tätortsnära naturområde.

Vi uppmanar politikerna i byggnadsnämnden att fatta beslut i enlighet med den politiska majoritetens budgetförslag, Park- och naturförvaltningens program för skyddsvärda naturområden samt Göteborgs översiktsplan som skall vara styrande vid all stadsbyggnation i kommunen

Låt oss föreningar på Sjöbergen och den stora allmänheten som vistas på platsen få behålla detta vackra och natursköna område. Göteborg behöver sina gröna lungor!

Sjöbergen finns på Facebook. Gå in på sidan och protestera mot planerna.

Anna Sandin

kolonist, Sjöbergen Södra Odlarförening,

Sjöbergen Södra odlarförening

Sjöbergen Norra odlarförening

Biodlarföreningen Sjöbergen

Brevduveföreningen Sjöbergen

Sanna BK Göteborg

Sjöbergens Djurförening

Bi-kooperativet

Fredrik Granhag

bostadsarrendator, Majornas 1 Rote, Sanna 1

Kim Weinehammar

ordförande Nätverket Ekologisk stadsdel Majorna

Mia Christersdotter Norman

verksamhetsledare Röda sten Kulturförening

Ronny Bengtsson

ordförande Hyresgästföreningen Västra Göteborg

Björn Nordén

docent och forskare inom naturvård, biologisk mångfald och hållbar utveckling, Göteborgs Universitet