Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

När Frölunda-Högsbo som första stadsdelar i kommunen slogs samman fick den nya stadsdelens barn känna på en helt annan verklighet än de visioner om barnperspektiv som sägs prägla budgeten, skriver bland andra Mikael Burman och Catharina Thörn.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Är barnperspektivet bara politisk retorik?

Trots en politisk vision om att låta barnperspektivet genomsyra poli-tiska beslut pågår nedläggningar av skolor och förtätningar av förskolornas barngrupper. Handlar politik i Göteborg om att administrera budgetbalansen eller om att förverkliga politiska mål?, skriver bland andra Mikael Burman, Barnpartiet, och Catharina Thörn, Musiktåget mot nedskärningar.

Vi sätter barnen främst. Så skriver Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Göteborgs Budget för 2010. Budgeten för 2010 kan till och med ses som unik – aldrig har barnperspektivet skrivits fram tydligare än nu. Barnperspekivet skall enligt budgeten: prägla såväl vårt sätt att leda som att genomföra all verksamhet inom Göteborgs Stad.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Men trots denna politiska vision om att låta barnperspektivet genomsyra politiska beslut pågår nedläggningar av skolor och förtätningar av förskolornas barngrupper. I mars 2010 bildades därför Barnpartiet i Göteborg. Syftet är att verka som språkrör för barns intresse i staden och se till att politiska visioner om barnens rättigheter faktiskt realiseras. Som ett av partiets första utspel vill vi sätta ljuset på utvecklingen i Frölunda-Högsbo och resa principiella frågor om demokrati och ekonomi.

Vi ställer därför frågan till Göteborgs kommunfullmäktige: Handlar politik i Göteborg om att administrera budgetbalansen eller om att förverkliga politiska mål? Kan en stadsdelsnämnd som på pappret sköter ekonomin men som gör det på bekostnad av politiska mål om barnperspektiv och medborgardelaktighet och därmed förlorar medborgarnas förtroende ändå sitta kvar?

I mars riktade kommunfullmäktige misstroende mot två stadsdelar, Linnéstaden och Södra Skärgården, för att de misskött ekonomin. Vi anser att kommunfullmäktige på liknande sätt borde rikta misstroende mot Frölunda-Högsbo stadsdelnämnd för deras oförmåga att hantera skol- och demokratifrågor.

Tre skolor läggs ned

När Frölunda-Högsbo som första stadsdelar i kommunen slogs samman fick den nya stadsdelens barn känna på en helt annan verklighet än de visioner som sägs prägla budgeten. Tre skolor läggs ned.

För Högsbo innebär det en genomgripande förändring. Året innan, 2009, hade nämligen Högsboskolan lagts ned med motiveringen att mer resurser i stället skulle läggas på stadsdelens småskolor. Kavåsskolan skulle få en ny bamba och reklamblad trycktes upp för att locka elever och få föräldrar att bosätta sig i Högsbos nybyggda lägenheter. Bara ett halvår senare, i februari 2010, beslutades att även Västerhed och Kavås ska läggas ned.

Av Högsbos fyra skolor finns nu endast en kvar, en skola som dessutom ligger på gränsen till Frölunda. För de minsta barnen innebär det en lång resa till skolan med både buss och spårvagn. I Frölunda läggs också den nyligen upprustade Slottsbergsskolan ned. Detta beslut är unikt – aldrig tidigare i Göteborg har tre skolor i samma stadsdel lagts ned samtidigt.

Protesterna från föräldrar har varit stora – på bara några dagar samlades närmare 1 500 namn in till skolornas försvar. Trots föräldrarnas upprepade försök att få svar på frågor har man bemötts med tystnad. När Frölunda-Högsbos SDN hade möte 23 mars hyrdes säkerhetsvakter in för att hantera och tysta föräldrarnas frågor.

Vi menar att händelserna i Frölunda-Högsbo måste förstås i ett mer övergripande perspektiv. Detta är de första stadsdelarna som slås samman och de förändringar som har skett här pekar på en strukturomställning i Göteborgs kommun som visar oroväckande tendenser bort från såväl ideal om barnperspektiv som medborgardelaktighet.

I budgeten står det tydligt att all verksamhet skall genomsyras av barnperspektivet. Det står också att beslut inom samhällsplaneringen ska värderas utifrån barnkonsekvensanalyser och utvärderingar utifrån detta perspektiv.(sid 23). Detta har inte genomförts. SDN Frölunda-Högsbos planering är både kortsiktig och ogenomtänkt om den belyses utifrån ett barnperspektiv.

SDN:s beslut stöddes av alla partier utom Vänsterpartiet som motionerade om att beslut kring skolorganisationen skall tas först när Frölunda Högsbo slås samman med Askim och en övergripande översyn kan göras.

I syfte att få igång en principdiskussion kring demokrati och barnperspektiv menar vi att kommunfullmäktige borde misstroendeförklara SDN Frölunda-Högsbo. Vi menar att de inte lyckats sköta sitt uppdrag utifrån Göteborgs budget för 2010 och borde inte få ansvarsfrihet. Vi kräver också att beslutet om att lägga ned skolorna ogiltigförklaras och att de tre väl fungerade skolorna och all dess personal får vara kvar.

I Södra skärgården prickades stadsdelsnämnden för att ha misskött ekonomin och vägrat lägga ned sina skolor– trots att de har stöd från invånarna i stadsdelen. Så vad är det egentligen som styr politiken och vad betyder politiska mål i realiteten?

En stad som sätter barnen främst vill alla vi föräldrar ha. Frågan är om det är politisk retorik eller om det kan bli en verklighet? Barnpartiet och föräldrar över hela Göteborg kommer att verka för att det som hittills bara är ord faktiskt också blir verklighet.

Mikael Burman

Barnpartiet

Catharina Thörn

Musiktåget mot nedskärningar

Anna Tuvesson

förälder Västerhedsskolan

Inger Kjellberg

förälder Flatåsskolan

Pernilla Henriksson

förälder Slottbergsskolan

Jenny Bohm

förälder Kavåsskolan